Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N836

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Радомишльська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження голови райдержадміністрації від 21.05.2018 р.  №254Відділ фінансів Радомишльської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 21.05.2018 р. N19

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000________________Радомишльська РДА____________
(КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. 0210000________________Радомишльська РДА___________
(КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110__________0320____Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха _______
(КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 41,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 41,0 тис. гривень та спеціального фонду – ___-__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: I. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», рішення районної ради від 20.12.2017 №247 «Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: I. Запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

 

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

(тис. грн)

N
з/п
КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0218110 0320  
Завдання
Фінансування  на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 41,0 41,0
Усього 41,0   41,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

 

 

N
з/п
КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
І  0210180 Завдання
Фінансування  на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
затрат тис.грн. кошторис 41,0
Обсяг видатків на проведення заходів
продукту план заходів на рік
Посипання доріг соляною сумішшю  для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха т. 2500
Придбання бензину для заправки пожежної техніки л. 500
ефективності грн.. розрахунок
середні витрати на придбання  1 т 1100,00
середні витрати на придбання  1 л. 27,0
якості х
Відсоток забезпечення рівня безпеки населення відсоток                  звітність 100
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2                                                                                                                                                 (тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х
Інвестиційний проект 2
Усього
____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
__________
(підпис)
С.В.Ковальчук
(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________
(підпис)
В.Ю.Старжинська
(ініціали та прізвище)

 

Залишити відповідь