Апарат РДА

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Радомишльської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 1. Апарат Радомишльської районної державної адміністрації (далі –   апарат) утворюється головою районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в межах виділених бюджетних коштів і є організаційно-поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад.
 2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації та райдержадміністрації, рішеннями районної ради, наказами керівника апарату, Регламентом райдержадміністрації та Положенням про апарат Радомишльської районної державної адміністрації (далі – Положення).
 3. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань в межах своїх повноважень взаємодіє з обласною державною адміністрацією (далі – облдержадміністрація), територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, районною радою, структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

ІІ. Основні завдання апарату

 1. Здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.
 2. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації,

доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації та реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

 1. Систематичне інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та реагування на запити і звернення громадян структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими органами місцевого самоврядування.
 2. Надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації і органам місцевого самоврядування.

ІІІ. Основні функції апарату

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Формує річний та місячні плани роботи райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. Аналізує стан їх виконання.

Готує узагальнену інформацію про основні організаційно-масові заходи, що проводитимуться  органами  виконавчої  влади  й місцевого самоврядування

 • районі.
 1. Опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові й інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови та першого заступника голови райдержадміністрації.
 2. Перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень голови і розпоряджень облдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), розробляє пропозиції з удосконалення їх діяльності, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів чинного законодавства, доручень голови і розпоряджень облдержадміністрації. Вивчає та узагальнює досвід роботи цих органів, надає практичну допомогу в її поліпшенні.
 3. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень райдержадміністрації, розробляє проекти розпоряджень з питань, що належать до повноважень апарату.
 4. Аналізує за дорученням голови райдержадміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах повноважень і порядку, визначених чинним законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку  району.
 5. Проводить роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищенням рівня професійної компетентності та заохочення працівників апарату райдержадміністрації.
 6. Готує матеріали щодо:

погодження головою райдержадміністрації кандидатур на посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі;

нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочення працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами України, відомчими відзнаками та заохоченнями облдержадміністрації та райдержадміністрації;

забезпечення  здійснення   головою  райдержадміністрації   повноважень

суб’єкта призначення щодо керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

інших питань роботи з персоналом, що вирішуються головою райдержадміністрації.

 1. Здійснює методичне та інформаційне забезпечення роботи служб управління персоналом структурних підрозділів райдержадміністрації  зі статусом юридичних осіб публічного права.
 2. Здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання актів законодавства України структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації.
 3. Забезпечує відповідність нормативно-правових актів, що готуються апаратом, структурними підрозділами райдержадміністрації, Конституції України та законам України, іншим актам законодавства України, а також узгодженість їх із раніше прийнятими актами.
 4. Бере участь, у межах повноважень, у реалізації державної антикорупційної політики в апараті райдержадміністрації відповідно до Закону України „Про запобігання корупції“.
 5. Забезпечує виконання чинного законодавства про військовий обов’язок працівниками апарату райдержадміністрації та проводить роботу щодо бронювання військовозобов’язаних.
 6. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань мобілізаційної підготовки, організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.
 7. Проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі аналіз соціально-економічного і
 8. суспільно-політичного становища в районі, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення.
 9. Бере участь у підготовці звітів про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також здійснення райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.
 10. Забезпечує інформування облдержадміністрації та подання щорічних звітів про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище в районі.
 11. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення

діяльності райдержадміністрації (окрім структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права).

 1. Здійснює організаційне, матеріально-технічне забезпечення та документаційний супровід підготовки і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться головою райдержадміністрації та першим заступником голови райдержадміністрації, робочих поїздок до району керівників області, участі голови райдержадміністрації та першого заступника у заходах, що проводяться в населених пунктах району.
 2. Забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства.
 3. Провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує

та      здійснює       заходи      щодо      забезпечення      режиму      секретності

 • райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці. Організовує та забезпечує роботу райдержадміністрації з документами, що містять службову інформацію.
 1. Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації і райдержадміністрації, доручень голови облдержадміністрації і райдержадміністрації, протоколів засідань колегії облдержадміністрації і райдержадміністрації, нарад та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення термінів виконання документів, внесення пропозицій щодо їх усунення.
 2. Забезпечує:

єдиний порядок документування та роботи з документами в райдержадміністрації;

організацію діловодних процесів з вхідною та вихідною кореспонденцією;

надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам  райдержадміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування з питань ведення діловодства та контролю.

 1. Організовує особистий прийом громадян головою, першим заступником та керівником апарату райдержадміністрації, здійснює попередній розгляд усних і письмових звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує результати розгляду, пропозиції, що містяться в них.

Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи та надає методичну

допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

 1. Забезпечує:

виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань створення та функціонування Державного реєстру виборців;

взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями у процесі ведення Державного реєстру виборців;

у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців та їх передачу відповідним виборчим комісіям;

облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі, забезпечує формування та передачу до Центральної виборчої комісії інформації про зміни в переліку виборчих дільниць.

 1. Розглядає в установленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» порядку звернення громадян і політичних партій з питань, пов’язаних з  діяльністю відділу ведення Державного реєстру виборців.
 2. Забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації  та в засобах масової інформації.
 3. Бере участь у формуванні та реалізації в районі державної інформаційної політики, взаємодіє з представниками засобів масової інформації.
 4. Забезпечує технічну підтримку та інформаційне наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації відповідно до пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі.
 5. Забезпечує  впровадження   інформаційних    систем    і    технологій
 • райдержадміністрації.
 1. Здійснює фінансові розрахунки, веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації.
 2. Готує та подає статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.
 3. Вживає заходів щодо розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу та надання відомостей на запити на публічну інформацію, власником якої є апарат.
 4. Здійснює обробку персональних  даних  із метою реалізації  трудових
 • адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань, покладених на апарат райдержадміністрації. Забезпечує захист персональних даних під час їх обробки в базах персональних даних, власником яких є апарат.
 1. Представляє інтереси райдержадміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів.
 2. Забезпечує дотримання режиму роботи в райдержадміністрації, належний протипожежний стан у приміщенні та дотримання правил охорони праці.
 3. У межах, визначених чинним законодавством, за дорученням голови райдержадміністрації, виконує інші функції.

ІV. Права апарату

Апарат має право:

 1. Здійснювати організаційне забезпечення та, в межах повноважень, проводити перевірки стану дотримання на території району Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“.
 2. Залучати працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням із їх керівниками), науковців для вивчення й розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Отримувати в установленому порядку від територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, звіти про виконання доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 5. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
 6. Вносити на розгляд керівників райдержадміністрації проекти розпоряджень райдержадміністрації, планів, заходів, доповідних записок та інформацій з питань, що належать до його компетенції.
 7. Структура
 8. Положення про  апарат,  його  структуру та  штатний розпис, в межах

граничної чисельності й фонду оплати праці працівників апарату, затверджує голова райдержадміністрації.

Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі

відповідних положень, що затверджуються розпорядженням райдержадміністрації.

 1. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 2. Апарат має баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Радомишльському районі, користується печаткою райдержадміністрації із зображенням Державного Герба України і найменуванням райдержадміністрації.
 3. Апарат очолює керівник апарату райдержадміністрації, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
 4. Працівників апарату призначає на посади та звільняє з посад керівник апарату райдержадміністрації в порядку, визначеному законодавством про державну службу та законодавством про працю.
 5. У разі відсутності керівника апарату його обов’язки виконує, за погодженням голови райдержадміністрації, інший державний службовець апарату.

VІ. Керівник апарату

 1. Організовує роботу апарату, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та законність прийнятих ним рішень.
 2. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації.
 3. Контролює підготовку проектів розпоряджень райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції райдержадміністрації.
 4. Підписує додатки до розпоряджень райдержадміністрації.
 5. Організовує доведення розпоряджень райдержадміністрації до виконавців.
 6. Забезпечує подання нормативно-правових актів райдержадміністрації

на   державну  реєстрацію   Головному  територіальному   управлінню   юстиції

 • області.
 1. Повертає структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування, а також підприємствам,
 2. установам, організаціям документи, підготовлені з порушенням чинного законодавства або подані з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.
 3. Відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.
 4. Забезпечує підготовку узгоджених пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації, першим заступником та керівником апарату голови райдержадміністрації.
 5. Здійснює визначені Законом України „Про державну службу“ повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації.
 6. Затверджує посадові інструкції працівників апарату.
 7. Подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти структури та

штатного розпису апарату в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, а також проект кошторису на утримання апарату в межах виділених бюджетних коштів.

 1. Забезпечує, в межах своїх повноважень, взаємодію райдержадміністрації з облдержадміністрацією, обласною радою, а також зі структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, виконавчими органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами   та організаціями, з питань, віднесених до компетенції апарату.
 2. Координує роботу підрозділів та посадових осіб апарату, їх взаємодію зі структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату.
 3. Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо ефективного і раціонального використання коштів, передбачених кошторисом витрат.
 4. Забезпечує організацію розгляду звернень громадян, своєчасність одержання заявником обґрунтованої відповіді.
 5. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує захист інтересів райдержадміністрації в судах, представляє її інтереси в інших державних органах та органах місцевого самоврядування.
 6. Утворює консультативно-дорадчі, координаційні та інші допоміжні органи в складі працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (за погодженням з їх керівниками) для вивчення питань і підготовки пропозицій з питань, що підлягають розгляду головою райдержадміністрації або на засіданнях колегії райдержадміністрації, а також для опрацювання проектів розпоряджень райдержадміністрації та виконання інших його доручень з питань, віднесених до компетенції апарату.
 7. За дорученням голови здійснює керівництво консультативно-дорадчими, координаційними та іншими допоміжними органами, утвореними головою райдержадміністрації.
 8. Входить до складу колегії райдержадміністрації.
 9. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи апарату.
 10. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази керівника апарату райдержадміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

 1. Контролює дотримання в апараті вимог Регламенту райдержадміністрації, документів, що регулюють організацію роботи райдержадміністрації.
 2. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

VІІ. Організація роботи апарату райдержадміністрації

 1. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту райдержадміністрації,  інструкції з діловодства в райдержадміністрації, а також цього Положення.
 2. Робота апарату планується в порядку, встановленому Регламентом райдержадміністрації.
 3. Положення  щодо  організації  внутрішнього  службового  розпорядку

апарату,     режим     роботи,     умови     перебування     працівників     апарату

 • райдержадміністрації визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації.
 1. Відрядження працівників апарату здійснюється відповідно до планів роботи райдержадміністрації, а також згідно з викликами облдержадміністрації на підставі розпоряджень райдержадміністрації (щодо голови райдержадміністрації та заступника), наказів керівника апарату райдержадміністрації (щодо працівників апарату).

Відрядження керівника апарату райдержадміністрації здійснюється за дорученням голови райдержадміністрації та оформляється наказом керівника апарату райдержадміністрації.

Після повернення з відрядження працівники звітуються перед особою, що направила їх у відрядження, про виконання завдання в письмовій або усній формах. На основі відповідних документів відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації в установленому порядку відшкодовує працівникам        витрати,      пов’язані    з перебуванням у відрядженні.

 1. Надання відпусток працівникам апарату райдержадміністрації регламентується Кодексом законів про працю України, законами України ,,Про державну службу“ та ,,Про відпустки“:

1) відпустка голові райдержадміністрації надається за попереднім погодженням з головою облдержадміністрації та оформляється розпорядженням райдержадміністрації;

2) відпустки першому заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації надаються головою райдержадміністрації відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації графіка відпусток та оформляються розпорядженням райдержадміністрації;

3) заміщення голови, першого заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації на час їх відсутності визначається згідно з розподілом функціональних обов’язків, затвердженим розпорядженням райдержадміністрації;

4) відпустки працівникам апарату райдержадміністрації надаються відповідно до затвердженого керівником апарату графіка та оформляються наказом керівника апарату райдержадміністрації;

 • відпустки заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації надаються на підставі заяв, що за 14 днів подаються для погодження на ім’я голови райдержадміністрації;
 • щорічно, до 15 грудня, до служби управління персоналом апарату райдержадміністрації керівниками структурних підрозділів апарату подаються пропозиції до графіка відпусток працівників апарату.

 

Керівник апарату                                                                  В.І. Сташенко

Залишити відповідь