Начальник відділу –

Головний спеціаліст – Осадча Оксана Ігорівна

Головний спеціаліст – Сизова Олена Володимирывна

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Радомишльської районної державної адміністрації

1. Загальні положення:

відділ організаційної роботи інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю є структурним підрозділом апарату Радомишльської районній державної адміністрації i підпорядковується голові районної державної адміністрації, заступникам голови районної державної адміністрації;

у своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, Указами i Розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, рішеннями сесії Радомишльської районної ради та цим Положенням.

2. Основні завдання відділу:

забезпечує реалізації державної політики у сфері комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності, доступу до публічної інформації, розвитку інформаційного простору району;

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;

інформує Житомирську обласну державну адміністрацію про найважливіші суспільно-політичні події, що відбуваються в районі;

подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації регіональної політики з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі;

продовження положення

здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій;

забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства, науковцями, експертами;

готує пропозиції щодо здійснення заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі;

організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічні заходи районної державної адміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства;

забезпечує підготовку за участю структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічних громадських обговорень;

здійснює підготовку, організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечує участь керівництва районної державної адміністрації у цих заходах;

проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, друкованих та інших засобів масової інформації;

забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту та оприлюднення на ньому інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району;

забезпечує в районній державній адміністрації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації;

готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;

координує діяльність засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

продовження положення

здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки з питань виконання на території району Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень, указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів райдержадміністрації керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, одержує інформацію з цих питань;
аналізує рішення виконкомів міської, селищних та сільських рад. У разі виявлення прийнятих ними нормативних актів такими, що не відповідають чинному законодавству, спільно з юридичним сектором апарату районної державної адміністрації готує пропозиції щодо припинення їх дій;
надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської діяльності;
бере участь та організовує заходи «День села» у населених пунктах району;
бере участь та надає допомогу у підготовці засідань колегії районної державної адміністрації та семінарів-навчань з міським, селищними та сільськими головами та секретарями відповідних рад;
організація контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;
надає голові районної державної адміністрації відповідні акти, довідки та інформації з питань здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;
здійснює оперативне планування діяльності районної державної адміністрації. Формує плани заходів районної державної адміністрації на рік, квартал, місяць, тиждень та проводить аналіз щодо їх виконання;
на основі пропозицій керівників відділів, управлінь опрацьовує та подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням, готує перелік основних організаційно – масових заходів на поточний місяць, які здійснюються головою, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації;
сприяє у підготовці та проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, міського, селищних та сільських голів, депутатів місцевих рад.

3. Права відділу:

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою), а також учених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами районної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

відділу в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

здійснювати перевірки структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування в частині контролю за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади та з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура:

відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади головою районної державної адміністрації;

відділ складається з чотирьох працівників: начальника відділу, двох головних спеціалістів відділу та провідного спеціаліста.

5. Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі, визначає ступінь відповідальності спеціалістів та консультанта відділу;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

подає на затвердження посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

продовження положення

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на завдань;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень;

виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації;
у разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу відповідно до його посадових обов’язків без відповідного на те розпорядження.


Comments

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю — Коментарів немає

Залишити відповідь