Юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

Завідувач сектору: Старовойт Сергій Васильович

Головний спеціаліст: Миронюк Світлана Сергіївна;

Графік роботи сектору:

понеділок-четвер – з 8.00 до 17.15

п’ятниця – з 8.00 до 16.00

(перерва з 13.00 до 14.00)

вихідний – субота, неділя

Контактний телефон: (04132) 4-21-67 (приймальня)

ПОЛОЖЕННЯ 
про юридичний сектор

апарату Радомишльської районної державної адміністрації

1. Юридичний сектор є структурним підрозділом апарату Радомишльської районної державної адміністрації, утворюється головою адміністрації і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Юридичний сектор апарату Радомишльської районної державної адміністрації (далі-сектор) підпорядкований безпосередньо голові адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, а також цим положенням.

4. Сектор створюється без статусу юридичної особи, не має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та печатку.

5. Основним завданням сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Радомишльської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації), їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 3. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, що відповідно до внутрішнього розпорядку надійшли до сектору;

 4. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, що відповідно до внутрішнього розпорядку надійшли до сектору;

 5. проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 6. переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

Продовження додатку

 1. інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

 2. вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

 3. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

 4. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 5. бере участь у здійснені державного контролю райдержадміністрацією за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 6. бере участь у здійснені контролю за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 7. організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні її інтересів в судах;

 8. організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 9. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

 10. проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

 11. аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, за дорученням голови адміністрації готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

 12. подає пропозиції голові адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких допущено правопорушення та заподіяна шкода;

 13. здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

 14. забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

Продовження додатку

21) розробляє в установленому законодавством порядку Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні.

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1. перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації та підприємствами, що належить до сфери її управління;

 2. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору;

 1. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 2. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері, що належить до її компетенції;

 3. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 4. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

 5. інформувати голову адміністрації про покладення на сектор обов’язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами і підприємства, що належить до сфери управління органу виконавчої влади.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Сектор очолює завідувач юридичного сектору апарату Радомишльської районної державної адміністрації (далі – завідувач), який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

10. Завідувач сектору:

Продовження додатку

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові адміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії відповідної райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови адміністрації;

11) здійснює добір кадрів сектору;

12) подає голові адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


Comments

Юридичний сектор — Коментарів немає

Залишити відповідь