Відділ освіти Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області

Адреса: 12201, Житомирська область, м. Радомишль,вул. Мала Житомирська, 17

Начальник відділу – Яковишина Наталія Вікторівна;

Особистий прийом громадян:

Начальник відділу – понеділок 14.00 – 17.00

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАДОМИШЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

І. Загальні положення

1) Відділ освіти Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань.

Юридична адреса відділу: вулиця Мала Житомирська, 17, м. Радомишль, Житомирська область, 12201.

Повна назва: Відділ освіти Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області;

2) відділ освіти підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а також управлінню освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації;

3) відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, розпорядженнями голів обласної, районної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки обласної державної адміністрації, а також цим Положенням;

4) відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються головою районної державної адміністрації.

Структура і штатний розпис відділу освіти затверджуються головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

5) відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

2. Основними завданнями відділу освіти є:

1) реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району);

2) забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) надає адміністративні послуги;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови районої держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

27) аналізує стан освіти в районі, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання районної програми розвитку освіти;

28) забезпечує створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

29) контролює дотримання законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території району;

30) забезпечує навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;

31) проводить атестацію загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території району; оприлюднення результатів атестації;

32) сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

33) здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

34) сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладі району;

35) забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

36) забезпечує здійснення міжнародного співробітництва.

3. Відділ освіти, відповідно до покладених на нього завдань:

1) Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами району:

– визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб району за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

– забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

проводить державну атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

– вивчає потребу та вносить пропозиції до районної державної адміністрації про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

– вивчає потребу та вносить пропозиції до районної державної адміністрації щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною, екстернатною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

– вносить пропозиції до районної державної адміністрації про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

– погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

2) організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в районі:

– контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

– сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

– контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

– забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

– сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, їх підготовку до реєстрації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

3) організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

– сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних , дошкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

– видає інформаційно-методичні бюлетені.

4) організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

5) організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

– сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

здійснює контроль за дотриманням правил безпеки життядіяльності, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

6) організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах району та забезпечення їх соціального захисту:

– надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

– забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

– координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

– організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

– вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

– розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

7) інша діяльність відділу освіти:

– подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

– інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі;

– взаємодіє з органами громадського самоврядування;

– забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4. Відділ освіти має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у галузі освіти;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6) залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, методистів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

7) брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності;

8) скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

9) вносити голові районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

10) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

11) укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5. Начальник відділу освіти:

1) відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови облдержадміністрації та начальником управління освіти і науки облдержадміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 роки та володіти державною мовою;

2) начальник відділу освіти, представляючи інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

– здійснює керівництво відділом освіти, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

– подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ освіти;

– затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

– планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти і структурних підрозділів відділу;

– звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної держадміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у районному управлінні юстиції;

– подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти ;

– здійснює добір кадрів;

– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;

– призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, присвоює їм ранги, проводить їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– призначає на посаду, переводить, звільняє з посади працівників відділу, групи господарського, централізованого обслуговування навчальних закладів і установ освіти, районного методичного кабінету, централізованої бухгалтерії, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності відповідно до законодавства про працю, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

– затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти, функціональні обов’язки його працівників;

– видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступника керівника приватного навчального закладу;

– затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

– розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти району державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

6. Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальником управління освіти і науки облдержадміністрації або оскаржені в судовому порядку.

7. Начальник відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти та погодженням з начальником управління освіти і науки облдержадміністрації.

8. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень за пропозицією начальника відділу.

9. Штатний розпис відділу освіти та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу.

10. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу .

11. При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості району.

12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу світи, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

13. Для здійснення бухгалтерського обліку, організації фінансового забезпечення закладів і установ при відділі освіти утворюється централізована бухгалтерія як структурний підрозділ відділу освіти, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником відділу освіти.

14. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.


Comments

Відділ освіти — Коментарів немає

Залишити відповідь