Голова районної державної адміністрації

Ковальчук Світлана Василівна

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її
діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на державну
адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, Указів і розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

За погодженням з головою обласної державної адміністрації, відповідними заступниками голови обласної державної адміністрації призначає першого заступника, керівника апарату райдержадміністрації. Начальників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів призначає за погодженням відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Організовує розроблення проектів бюджетів та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд обласної ради, організовує виконання бюджету та затверджених радою програм і щороку звітує перед нею про їх виконання. Звітує про використання коштів позабюджетних і цільових фондів.

Інформує обласну державну адміністрацію та населення району про суспільно-політичну, соціально-економічну обстановку, екологічний стан в районі.

Спрямовує роботу першого заступника, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, та виконавчих органів місцевих рад на здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районною державною адміністрацією консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та затверджує персональний склад.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони державної таємниці в апараті райдержадміністрації та здійснює контроль за її збереженням в управліннях, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління державної адміністрації,або уповноважує на це інших осіб. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих установ, організацій, підприємств, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

Утворює, організовує, ліквідує відповідно до законодавства відділи, управління та інші підрозділи державної адміністрації.

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад  керівників і заступників територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади, якщо інше не передбачено законодавством.

Погоджує висновки про вилучення та надання земельних ділянок, контролює ведення земельно-кадастрової документації, землеустрою та моніторингу земель, вирішує земельні спори у випадках, передбачених законодавством, очолює робочу групу по використанню та перерозподілу земельних ділянок (паїв).

Здійснює загальне  керівництво  в районі оборонної та мобілізаційної роботи, цивільною обороною (цивільним захистом), внутрішньої політики.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації. Видає в межах своїх повноважень розпорядження.

Координує та сприяє роботі в районі установ: Міністерства внутрішніх справ України; Міністерства оборони, Державної податкової інспекції, Державної казначейської служби, Державної служби  надзвичайних ситуацій; Служби безпеки України, Державного агентства земельних ресурсів.

Взаємодіє з органами судової влади, прокуратури, районним військовим комісаріатом, районною радою, об’єднаними територіальними громадами.

Забезпечує реалізацію зобов’язань за договорами на території району.

Відає питаннями зовнішньоекономічних зв’язків.

Встановлює та підтримує робочі контакти з керівництвом інших районів області з метою об’єднання зусиль в боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Забезпечує реалізацію державної політики та організовує здійснення комплексної оцінки кримінальної обстановки в районі, терористичним проявам, виявленні тенденції до її ускладнення, взаємодію та координацію діяльності правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю, визначенню пріоритетних напрямків боротьби з нею, насамперед з її організованими формами та корупцією, організовує розроблення заходів щодо запобігання корупційним і злочинним проявам, профілактику правопорушень і злочинів, додержання прав, свобод та законних інтересів громадян.

Вирішує інші питання, покладені законодавством України та  органами державної виконавчої влади вищого рівня.

Забезпечує реалізацію державної політики у сферах охорони здоров’я, фізкультури і спорту, молодіжної політики, освіти, культури, туризму, гендерної рівності, проведення аналізу суспільно-політичного, соціального, економічного становища в районі. Координує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування, усиновлення, захисту прав та інтересів неповнолітніх.

Надає методичну допомогу з політико-правових питань депутатам місцевих рад, виборчим комісіям під час проведення виборів народних депутатів України до органів місцевого самоврядування, Президента України та референдумів.

Здійснює контроль за реалізацією державних гарантій у сфері праці, організовує розроблення, затвердження та виконання перспективних і поточних територіальних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні згідно із законодавством колективних трудових спорів.

Проводить державну політику в галузі соціального захисту населення. Вносить пропозиції про визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту. Забезпечує дотримання законодавства про пільги та переваги, встановленні для ветеранів війни та прирівняних до них осіб.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо
поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці,
одиноких громадян похилого віку.

Забезпечує контроль за надходженням та виплатою коштів, передбачених на реалізацію Чорнобильської програми. Відає питаннями оздоровлення населення, постраждалого від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, згідно із законодавством.

Спрямовує роботу засобів масової інформації, сайту райдержадміністрації та системи інформування населення з питань висвітлення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики держави, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державної адміністрації.

Організовує контроль за санітарно-епідеміологічним станом
навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної
охорони, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням,
епідеміям та їх ліквідації, наданням медичної допомоги населенню, а
також пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства та дитинства,
багатодітним сім’ям, дітям, які опинилися у складних і надзвичайних ситуаціях, роботою органів медико-соціальної експертизи.

Здійснює керівництво  і організовує діяльність окремих консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій утворених при районній державній адміністрації.

З питань, які належать до  компетенції, представляє інтереси району у Житомирській обласній державній адміністрації, обласній раді, обласних установах та організаціях.

_______________________________________

 

Перший заступник  голови районної державної адміністрації

Приймак Віктор Миколайович

Згідно із законодавством виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності, або неможливості виконання їх з інших причин.

Забезпечує реалізацію державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, районного товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового  та водного господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку товарів і послуг агропромислового походження, продовольчої безпеки району, охорони навколишнього природного середовища.

Організовує роботу щодо: реалізації програм розвитку агропромислового комплексу і соціального відродження села; поповнення державних продовольчих ресурсів зерна та інших видів продукції рослинництва і тваринництва, матеріального і сервісного забезпечення сільських товаровиробників; впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій.

Сприяє розвитку особистих господарств населення, фермерства, малого бізнесу, прогресивних форм організації виробництва, запровадженню пайової форми власності у галузях, віднесених до його видання.

Вирішує проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи галузей агропромислового комплексу, соціальної сфери села, координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі.

Організовує розробку та реалізацію програм щодо раціонального використання та підвищення родючості ґрунтів, здійснює управління і державний контроль за використанням та охороною земель, рослинного і тваринного світу.

Координує роботу щодо участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах.

Сприяє розвитку мінерально-сировинної бази та координації геолого­розвідувальних робіт, що виконуються установами і організаціями.

Відповідає за погашення заборгованості із заробітної плати, страхових виплат до Пенсійного фонду та ін. підприємствами агропромислового комплексу.

Готує пропозиції про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування заподіяних при цьому втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, також координує діяльність сільськогосподарських підприємств району.

Сприяє у діяльності районної ради товариства мисливців та рибалок, товариств кролівників та бджолярів-любителів, районної спілки садоводів, інших сільськогосподарських організацій, об’єднань і підприємств.

Організовує запровадження в районі альтернативних джерел електроенергії, розроблення програм і заходів з енергозбереження

Організовує роботу по підготовці господарств району до роботи в осінньо-зимовий період (згідно галузевого розподілу).

Проводить заходи щодо інформування населення про можливість
виникнення екологічно небезпечних аварій та ситуацій, стан природного
навколишнього середовища, а також про заходи, що вживаються до його
поліпшення. Призупиняє, або зупиняє в установленому порядку діяльність
підприємств, установ, організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища, санітарних правил та охорони праці.

Здійснює державну політику серед підприємств і організацій  дорожніх робіт, електрозв’язку, поштового зв’язку енергетичного комплексу та сприяє збалансованому їх розвитку в районі.

Організовує виконання програм та заходів природоохоронного
спрямування. Здійснює контроль за збиранням та переробкою побутових
відходів, вирішує питання організації територій та об’єктів природно –
заповідного фонду місцевого значення.

Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо економного витрачання енергоносіїв, своєчасних розрахунків за спожиті електроенергію, природний газ, інші енергоносії житлово-комунальними підприємствами, побутовими споживачами, впровадження високоточних приладів обліку енергоносіїв підприємствами району.

Організовує роботу щодо складання необхідних балансів (попиту і
пропозицій на основні види паливно-енергетичних ресурсів).

Відповідає за питання благоустрою і санітарного стану міста, селищ та сіл району. Вносить пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо економного витрачання енергоносіїв, своєчасних розрахунків за спожиті електроенергію, природний газ, інші енергоносії промисловими споживачами, впровадження високоточних приладів обліку енергоносіїв промисловими підприємствами району.

Відає питаннями державного, господарського, кооперативного та
індивідуального, промислового, житлового і цивільного будівництва, спорудження житла для громадян, а також будівництва, яке здійснюється силами  організацій АПК за рахунок державних капіталовкладень. Узгоджує програми будівництва в розрізі замовників, підрядників та джерел фінансування.

Забезпечує розроблення та затвердження правил забудови населених пунктів, реалізує загальнодержавну політику експертизи містобудування. Контролює відповідно до законодавства питання охорони, реєстрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

Здійснює контроль за використанням державних капіталовкладень підприємствами і організаціями, що ведуть будівництво, дотриманням законодавства по розподілу житла, Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових умов пільгової категорії громадянам на території району.

Вирішує проблеми підприємств  житлово-комунального господарства району. Залучає на договірних засадах підприємства, установи, організації до участі в розвитку житлово-комунального господарства. Координує питання впровадження в побут приладів обліку споживання газу, води та теплової енергії. Дбає про розширення зв’язків та налагодження ділового партнерства між підприємствами в районі з питань реформування житлово-комунального господарства.

Відає питаннями транспорту, безпеки перевезення пасажирів, будівництва шляхів державного і місцевого значення, діяльності шляхобудівельних організацій та шляхопроектних установ, охорони праці, екології та збирання, заготівлі, переробки і продажу брухту та відходів чорних та кольорових металів.

Організовує контроль за виконанням законодавства в галузі оборонної роботи посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами, організаціями району, плануванням, координацією, методичним та методологічним забезпеченням мобілізаційної підготовки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до проведення мобілізації та їх функціонування в умовах особливого періоду; за реагуванням на виявлені порушення антикорупційного законодавства райдержадміністрацією та виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування.

Сприяє підготовці молоді до служби в рядах Збройних сил України, проведення призову громадян на строкову військову службу та службою за контрактом.

Погоджує питання підбору кадрів та призначення на посади керівних працівників підпорядкованих управлінь, відділів, секторів районної державної адміністрації, районних управлінь, відомств та організацій.

Відповідає за проведення конверсійних заходів в районі.

З метою виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпоряджень голови Житомирської обласної державної адміністрації готує пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів щодо їх виконання.

Організовує реалізацію в районі державної економічної політики, забезпечує розробку стратегії розвитку району.

Забезпечує розроблення районних програм економічного і соціального розвитку та пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку області. Організовує виконання в районі завдань, визначених відповідними програмами.

Координує роботу з формування, зберігання і використання запасів матеріальних цінностей державного і регіонального резерву.

Забезпечує  розробку  пріоритетних  напрямів інноваційно-інвестиційної діяльності в районі та здійснює заходи щодо розвитку пріоритетних територій, затвердження інвестиційних проектів і укладання контрактів з інвесторами.

Відповідає за реалізацію на території району державної фінансової та податкової політики.

Реалізує державну політику у сфері оплати праці, підвищення її рівня, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості.

Проводить державну політику у сфері підприємництва, промисловості, економіки, торгівлі, фінансів, адмінпослуг, податків, пенсійного забезпечення та соціального страхування, організовує збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України, ефективне використання коштів, сприяє у здійсненні в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконаленні методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів фонду.

Організовує роботу по формуванню районного бюджету, підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території району.

Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів.

Забезпечує організацію та управління виконанням районного бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу.

Сприяє у реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів.

Сприяє у розвитку міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій, створенні спільних підприємств з іноземним капіталом, розвитку експортного потенціалу району, діяльності митних органів та прикордонних служб. Відповідає за організацію перебування в районі зарубіжних делегацій та районних делегацій за кордоном.

Аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності району та вносить пропозиції щодо дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства та правил міжнародної торгівлі.

Організовує роботу по здійсненню експортно-імпортних поставок, вирішує питання квотування, ліцензування та вивезення продукції за межі району, бартерного обміну.

Розглядає та погоджує питання розміщення на території району нових підприємств.

Бере участь у визначенні напрямів та здійсненні поетапної приватизації і роздержавлення господарських об’єктів, промислових підприємств району.

Сприяє розвитку підприємництва на території району. Забезпечує розроблення разом з громадськими організаціями програм підтримки розвитку підприємництва та їх виконання. Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.

Забезпечує розроблення пропозицій щодо розвитку в районі споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та  побуту.

Забезпечує реалізацію державної цінової політики.

Сприяє у реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

Організовує роботу щодо складання необхідних балансів (попиту і пропозицій на основні види промислової продукції).

Сприяє залученню у господарський комплекс інвестицій та  кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу району.

Бере участь у реформуванні підвідомчих підприємств при банкрутстві та сприяє їх реструктуризації і при необхідності перепрофілюванню

Організовує роботу оргкомітету з проведення Всеукраїнського конкурсу на звання «Кращий роботодавець року».

З питань, які належать до його компетенції, представляє інтереси району у Житомирській обласній державній адміністрації, обласній раді, обласних установах та організаціях.

Координує взаємодію райдержадміністрації з такими установами, організаціями, підприємствами:

управління Держпродспоживслужби в районі;

міжрайонного управління водного господарства;

підприємства агропромислового комплексу; підприємства промисловості та

торгівлі;

ДП «Лісомисливське господарство»;

лісгосп АПК;

районного  сектору управління ДСНС України в Житомирській області ;

інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків;

будівельних та дорожніх організацій;

суб’єктами підприємницької діяльності;

підприємства житлово-комунального господарства;

електрозв’язку та поштового зв’язку;

енергетичних підприємств;

державної інспекції по охороні праці;

екологічної інспекції;

газового господарства;

компаній видобувної та переробної промисловості;

управління Державної казначейської служби України у районі;

Радомишльським відділенням Малинської об’єднаної державної податкової

інспекції;

  Коростишівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в

Житомирській області

виконавчою службою;

банківськими установами;

Продовження додатка

відділу Держгеокадастру у Радомишльському районі;

страхових компаній;

арбітражних керуючих ;

райспоживспілки.

          Здійснює керівництво  і організовує діяльність окремих консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій утворених при районній державній адміністрації.

Координує і контролює діяльність:

—  відділу агропромислового розвитку;

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства і

будівництва та цивільного захисту населення.

відділу економічного розвитку і торгівлі;

центру надання адміністративних послуг;

—  відділу фінансів;

відділу державної реєстрації

управління праці та соціального захисту населення;

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту;

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

служби у справах дітей;

архівного сектору;

ради ветеранів;

Товариства «Червоний хрест».

З питань, які належать до його компетенції, представляє інтереси району у Житомирській обласній державній адміністрації, обласній раді, обласних установах та організаціях.

________________________________________

Керівник апарату районної державної адміністрації

СТАШЕНКО Володимир Іванович

Здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації.

Відає питаннями організаційної роботи, охорони державної таємниці,  дотримання законодавства з кадрової політики та державної служби.

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог положення про апарат, регламенту роботи районної державної адміністрації. Здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне, інше забезпечення його діяльності. Вживає заходів щодо створення та вдосконалення системи управління.

Контролює питання організаційного забезпечення та проведення
перевірки виконання на території району вимог Конституції та Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної, районної державної адміністрацій, виданих у межах їх повноважень, виконання їх керівниками підприємств, установ та організацій, одержання від них інформацій з цих питань.

Спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації
бере участь в аналізі суспільно-політичного, соціально-економічного становища в районі, підготовці пропозицій з цих питань голові районної державної адміністрації. Забезпечує за участю заступників голови, керівників
управлінь,   відділів,   взаємодію   з   органами   місцевого   самоврядування,
налагодження та підтримання зв’язків районної державної адміністрації з відповідними органами інших районів та областей.

Відповідає за своєчасне проходження та доведення до виконавців документів законодавчих і виконавчих органів вищого рівня, обласної та районної ради та районної державної адміністрації, стан діловодства, контролю, розгляду заяв і звернень громадян. Відає питаннями навчання та підвищення кваліфікації працівників районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів.

Забезпечує інформування обласної державної адміністрації про діяльність районної державної адміністрації, стану фактичного виконання прийнятих рішень та виданих розпоряджень. Готує висновки і пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу, вносить пропозиції про нагородження державними нагородами та заохочення районною державною адміністрацією.

Забезпечує аналіз рішень виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, актів підприємств (об’єднань), організацій і установ на їх відповідність законодавству.

Відповідає за належний розгляд звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях.

Організовує роботу відділів, секторів апарату районної державної адміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

          Здійснює керівництво  і організовує діяльність окремих консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій утворених при районній державній адміністрації.

Надає методичну допомогу створеним згідно з розпорядженнями голови районної державної адміністрації комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та
розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

Подає в установленому порядку інформаційно-аналітичні матеріали про основні події суспільно-політичного життя в районі та заходи, проведені районною державною адміністрацією.

Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства,
пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам
внутрішніх справ у додержанні правил паспортної  системи.

З питань, які належать до його компетенції, представляє інтереси району в Житомирській обласній державній адміністрації.

Погоджує питання підбору кадрів та призначення на посади керівних працівників підпорядкованих управлінь, відділів, секторів районної державної адміністрації, районних управлінь, відомств та організацій.

________________________________________________________


Comments

Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, керівником апарату райдержадміністрації — Коментарів немає

Залишити відповідь