Положення про відділ АПР

1. Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації є структурним підрозділом Радомишльської районної державної адміністрації, підзвітним та підпорядкованим голові районної державної адміністрації, Управлінню агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики і продовольства України згідно із ст. 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами, наказами Міністерства аграрної політики і продовольства України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, рішеннями обласної, районної ради та Положенням про управління.

До відділу агропромислового розвитку Радомишльської районної державної адміністрації переходять всі права та обов’язки управління агропромислового розвитку Радомишльської районної державної адміністрації.

3. Основні завдання та функції відділу агропромислового розвитку Радомишльської районної державної адміністрації є:

До основних завдань відділу належать:

1) участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу;

2) участь в межах своїх повноважень у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району, харчової та переробної промисловості району;

3) організація роботи з питань землеробства, тваринництва, харчової і переробної промисловості, кадрового забезпечення, охорони праці і техніки безпеки.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку галузей відповідної сільської території;

2) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

3) сприяє у формуванні регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів;

4) у межах повноважень та чинного законодавства вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва;

5) у межах повноважень забезпечує доступ до публічної інформації;

6) надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

7) розробляє і вносить районній державній адміністрації пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, контролює проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

8) сприяє у забезпеченні цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель та здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

9) сприяє у створенні відповідно до чинного законодавства належних умов для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

10) спільно з профільними службами району забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації;

11) забезпечує дотримання підприємствами галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, протипожежної безпеки і безпеки дорожнього;

12) вживає згідно з повноваженнями заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами в галузь на відповідний рік та інформує через суб’єкти господарювання агропромислового комплексу про застосування норм порядків використання коштів за вказаними бюджетними програмами відповідно до чинного законодавства;

13) забезпечує організацію виставково – ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

14) у межах повноважень, подає пропозиції до проектів нормативно – правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

15) розробляє та координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузі з урахуванням кон’юнктури ринку;

16) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

17) забезпечує реалізацію державної цінової політики в агропромисловому комплексі;

18) контролює та координує роботу з розвитку насінництва, сортовипробовування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин;

19) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє у розвитку аграрної галузі суб’єктами господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

20) сприяє в межах компетенції поліпшенню екологічного стану сільськогосподарського виробництва та природоохоронної діяльності;

21) координує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

22) забезпечує контроль за реалізацією державної політики у сферах ветеринарної медицини, рибного, водного, лісового господарства, безпеки харчових продуктів, карантину та захисту рослин, збереження родючості ґрунтів, охорони праці та техніки безпеки в галузі;

23) забезпечує проведення згідно з чинним законодавством атестації та допуску до відтворення сільськогосподарських тварин;

24) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

25) здійснює в галузі тваринництва в межах повноважень заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх, прогресивних технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузі;

26) координує згідно чинним законодавством діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що спрямована на розв’язання завдань із виробництва продукції рослинного походження;

27) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково – обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів у провадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;

28) формує прогноз потреби сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально – технічних ресурсах;

29) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів;

30) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу сучасною технікою, обладнанням, нафтопродуктами та іншими видами паливно – енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

31) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

5. Відділ у межах своєї компетенції бере участь у (в):

1) розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

 1. поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району;

3) приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств агропромислового виробництва у комунальну власність;

4) реалізації державної політики у сфері селекційно – племінної роботи в тваринництві, сприяє у забезпеченні ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

5) забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців, сприяє у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

6) комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в районі, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

7) формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

8) організації продовольчого ринку;

9) розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

10) розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

11) реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

12) визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;

13) організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

14) організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

15) реалізації програм державної підтримки з метою оновлення машинно – тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

16) виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Відділ має право:

1) одержувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районної держаної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

2) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, структурних підрозділів та районних служб системи агропромислового комплексу, установ та організацій, представників громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації в аграрній галузі;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами районної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій, мережами зв’язку та іншими технічними засобами;

5) організовувати і проводити в установленому порядку засідання колегії відділу, прес конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

6) взаємодіяти з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, інших органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7) відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з начальником управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

 1. Начальник відділу:

  1. здійснює керівництвов, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

  2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

  3. затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

  4. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації ;

  5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

  6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

  7. може входити до складу колегії Радомишльської районної державної адміністрації;

  8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  10. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

  11. видає у межах своїх повноважень накази, організує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

16) призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, приймає рішення про присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази керівника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої держадміністрації.

11. Керівник відділу може мати заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника відділу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

14. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

15. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Залишити відповідь