Інструкція з підготовки бюджетних запитів

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового управління райдержадміністрації в паперовому та
електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__РІК: загальний (Форма 20__-1) далі – Форма-1 (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ РІК: індивідуальний (Форма 20__-2) далі – Форма-2 (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__РІК: додатковий (Форма-20__-3) далі – Форма-3 (додаток 3).

1.3. Форми складаються послідовно, тобто складаються форми 20__-1 (додаток 1) і 20__-2 (додаток 2)  і лише після їх заповнення, у разі необхідності, заповнюється форма 20__-3 (додаток 3).

1.4 Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень
з округленням до десятої (наприклад, «57,8 тис.грн.»).

1.5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі прогнозних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – прогнозні обсяги)
та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших показників, які щороку доводяться фінансовим управлінням до головних розпорядників.
1.6. Прогнозні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються фінансовим управлінням райдержадміністрації на основі
розрахункових показників Міністерства фінансів України, статистичної та іншої інформації.

1.7. Розрахунок прогнозних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.8. Прогнозний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться фінансовим управлінням до головного
розпорядника загальними сумами за роками.

1.9. Головний розпорядник здійснює розподіл прогнозного обсягу
та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами
і підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування з урахуванням пріоритетів, визначених Президентом та Кабінетом Міністрів України, районною державною адміністрацією та районною радою на реалізацію яких спрямовано його діяльність та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий на наступні за плановим два бюджетних періоди.

1.10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення
та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.11. З метою співставлення показників за бюджетними програмами, підпрограмами і функціональною структурою, у разі змін у структурі видатків головного розпорядника, звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду, затверджені рішенням про районний бюджет на поточний рік, приводяться до класифікації видатків та кредитування, що формується у бюджетних запитах на плановий
та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо функція не передбачається на плановий бюджетний рік:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

звітні показники попереднього бюджетного періоду приводяться
у відповідність до тимчасової класифікації видатків і кредитування
та, відповідно, програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі відсутності таких видатків у поточному році – наводяться окремим рядком.

1.12. Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків – для заповнення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік
з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту, з урахуванням капітальних видатків;

показники видатків та / або надання кредитів, розраховані відповідно
до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників
на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.13. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління райдержадміністрації бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.

У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та / або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами, підпрограмами та функціональною структурою та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.
1.14. Бюджетні запити складаються всіма головними розпорядниками
і подаються до бюджетного відділу фінансового управління у визначені терміни та порядку.

Відділи здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів.

На основі результатів аналізу начальник фінансового управління відповідно до норм, визначених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту
до проекту районного бюджету.

1.15. Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проектом рішення про районний бюджет
на плановий рік головними розпорядниками подаються до комісії з питань бюджету пояснення до проекту районного бюджету.

1.16. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого не відповідає вимогам Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів, фінансове управління райдержадміністрації має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансове управління райдержадміністрації має право самостійно внести необхідні корективи у бюджетний запит, повідомивши це головного розпорядника.

1.17. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління райдержадміністрації, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010 № 1370 «Про затвердження Порядку
складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1201/18496, може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

1.18. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів та цієї Інструкції може бути прийняте рішення щодо не включення бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу районного бюджету
на наступні за плановим два бюджетні періоди.

ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл прогнозного (граничного) обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) і функціями та здійснює
розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих функцій, а також окремих заходів,
що здійснюються у межах бюджетних програм;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної
з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами
контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому
та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах функції (бюджетної програми);

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність студентів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо. До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною функцією, підпрограмою (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) та бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за функцією, підпрограмою та бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.5. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за функціями, підпрограмами та бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

При визначенні обсягів та джерел фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (функцій) на прогнозні роки необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років.

2.6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма функціями на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.8. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.9. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами і доповненнями).

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах.

2.10. У цій Інструкції визначення таких бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

минулий рік – звітний період;

поточний рік – рік, в якому здійснюється планування бюджетних показників на наступний плановий рік;

плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників;

наступні за плановим два роки – роки, на які здійснюється прогноз бюджетних показників і які є наступними за плановим роком.

ІІІ. Порядок заповнення форми -1

3.1. Форма 20__-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу прогнозного (граничного) обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) та, відповідно, функціональною структурою.

3.2. У формі 20__-1 (додаток 1): визначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється прогноз надходжень та розподіл прогнозного (граничного) обсягу та індикативних прогнозних показників в розрізі бюджетних програм, підпрограм, функцій і відповідальних виконавців.

3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.

У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

При заповненні пунктів 3, 4, 5:

доходи та фінансування спеціального фонду – відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – за програмною класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування;

видатки, надання кредитів з бюджету – за програмною класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування.

3.4. У пункті 3 приводяться усі надходження, що спрямовуються
на забезпечення діяльності головного розпорядника коштів.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 3.1 та графах 3, 7 підпункту 3.2 зазначаються показники, наведені у пункті 4 форми 20__-1 (додаток1) у рядку ВСЬОГО у графах 5,6,7,8,9.

Показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду визначені за таким переліком:

1) Власними надходженнями проставляються одним рядком. Власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

2) Інші надходження спеціального фонду, визначені рішенням про обласний бюджет на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у плановому році.

3) Повернення кредитів до бюджету, відображаються зі знаком „–„у розрізі класифікації кредитування.

4) Надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду (код 602400)) у звітному та поточному роках.

5) Інші надходження.

Для визначення загального обсягу у рядку “ВСЬОГО” за минулий рік
до підсумку обсягів надходжень за вище зазначеним переліком додається різниця між залишками бюджетних коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 60290) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 підпункту 3.1 (звіт) зазначається обсяг надходжень
до спеціального фонду головного розпорядника за минулий рік відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі.

У графі 8 підпункту 3.1 (затверджено) – обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання функції головного розпорядника, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту.

У графі 12 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника на плановий рік.

У графах 4 та 8 підпункту 3.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 5, 9, 13 пункту 3.1 та графах 5, 9 пункту 3.2 зазначаються показники надходжень спеціального фонду, що належать до бюджету розвитку.

3.5. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за програмною класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування.

У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення районної ради про бюджет на момент заповнення запиту;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за програмною класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування.

При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “Всього” у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені фінансовим управлінням райдержадміністрації головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.6. Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за програмною класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування.

У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за програмною класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування.

VI. Порядок заповнення форми – 2

4.1. Форма 20__-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою та підпрограмою (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за програмною класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування.

4.2. У пунктах 1, 2, 3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника, код та найменування тимчасової та програмної класифікації, відповідального виконавця.

4.3. У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі підстави та строки її реалізації.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2010 за № 573/17868.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

Інформація, наведена у пункті  4, використовується головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

4.4. У пункті 5 зазначаються видатки (підпункт 5.1) або надання кредитів (підпункт 5.2) на плановий рік та видатки (підпункт 5.3) або надання кредитів (підпункт 5.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 5.1 та графі 3 підпункту 5.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 4, 5 підпункту 5.1 та графі 4, 5 підпункту 5.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 7 підпункту 5.1 та графі 7 підпункту 5.2 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;

у графі 8,9 підпункту 5.1 та графі 8,9 підпункту 5.2 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;

у графі 11 підпункту 5.1 та графі 11 підпункту 5.2 (проект) – видатки/надання кредитів загального фонду на плановий рік, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графі 12,13 підпункту 5.1 та графі 12,13 підпункту 5.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий рік розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 3 і 7 підпункту 5.3 та у графах 3 і 7 підпункту 5.4 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 4,5 і 8,9 підпункту 5.3 та у графах 4,5 і 8,9 підпункту 5.4 (прогноз) – прогноз видатків або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО”
по графах 3, 7, 11 підпунктів 5.1 і 5.2 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 5, 6, 7 пункту 4 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми, підпрограми (функції).

Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО” по графах 3 і 7 підпунктів 5.3 і 5.4 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 8 і 9 пункту 4 форми 20__-1 (додаток1) для відповідної бюджетної програми, підпрограми (функції).

4.5. У пункті 6 визначається перелік завдань бюджетної програми, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

Відповідно до цього переліку будуть формуватися результативні показники у пункті 7 Форми 20__-2 (додаток 2) та складатися паспорт бюджетної програми.

У графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі.

У графі 4,5 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі.

У графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання.

У графі 8,9 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту.

У графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.

У графі 12, 13 (проект)– видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.

Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 пункту 6 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 4 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 7 підпункту 6.2 пункту 6 повинні дорівнювати відповідним показникам по графах 8, 9 пункту 4 форми 20__-1 (додаток1) для відповідної бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми – конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці.

Завдання бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за виключенням, коли бюджетна програма або окремі завдання у складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується термін їх виконання, або в результаті прийняття нового законодавства виникають нові завдання у складі існуючої бюджетної програми.

У разі, коли у головного розпорядника з’являється нова бюджетна програма, завдання визначаються і заповнюються самостійно.

Завдання, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, повинні узгоджуватися з основними напрямами використання коштів, які забезпечують реалізацію програми.

4.6. У пункті 7 наводяться результативні показники бюджетної програми, в розрізі підпрограм та завдань (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники визначаються з дотриманням вимог щодо їх визначення, вказаних у спільних наказах Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.

За кожною бюджетною програмою, підпрограмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

Результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, підпрограм для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми.

У підпункті 7.1 та 7.2. визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми, підпрограм для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році та у наступних за плановим двох бюджетних періодах, на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, підпрограм та характеризують структуру витрат бюджетної програми;

показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

показники ефективності – залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, підпрограм, можуть визначатися як:

витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

досягнення визначеного результату (результативність);

показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми, підпрограм.

Результативні показники, які наведені у підпунктах 7.1 та 7.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми, підпрограм і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, підпрограм, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, підпрограм. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Обов’язково необхідно заповнити графу 4 “Джерело інформації”, вказавши найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

4.7. У пункті 8 необхідно навести структуру видатків на оплату праці.

Обов’язкові виплати включають: основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади);

надбавки за ранги державних службовців;

надбавки за вислугу років;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем);

надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

доплати за шкідливі умови праці;

доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці.

Інші доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, у тому числі:

доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;

щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

доплати за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час;

надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови.

Премії: всі види преміальних виплат.

Матеріальна допомога: включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

на соціально-побутові потреби, у т.ч.:

при виході на пенсію тощо.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.8. У пункті 9 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – на дату, визначену у листі фінансового управління.

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків
(у графі “загальний фонд”), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі “спеціальний фонд”).

У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 5.1, 5.3 та пункті 8.

4.9. У пункті 10 наводиться перелік державних (цільових)/ регіональних / місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми, підпрограм відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.

У підпунктах 10.1 та 10.2:

у графі 2 – зазначається коди та назва цільової програми, підпрограми;

у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма;

у графі 4 – короткий зміст заходів програми відповідно до нормативного документа.

У підпункті 10.1 показники у графах 5-10 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники гр. 3, 4; 7, 8; 11 і 12 підпунктів 5.1/5.2.

У підпункті 10.2 показники у графах 5-8 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4; 7, 8 підпунктів 5.3/5.4.

4.10. Пункт 11 містить інформацію про обсяги та джерела фінансування інвестиційного проекту в межах бюджетної програми у розрізі підпрограм (функцій) (підпункт 11.1 – у плановому році, підпункт 11.2 – у наступних за плановим двох роках та до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми) з розподілом по роках. Якщо початок реалізації інвестиційного проекту (програми) відповідно до регіонального плану інвестицій та капітальних вкладень припадає на один із двох наступних за плановим роком, такий проект включається до бюджетного запиту з відображенням показників, починаючи з відповідного року.

У пункті 11 приводяться усі джерела фінансування інвестиційного проекту (програми), включаючи не бюджетні кошти у категорії «Інші джерела фінансування (за видами)».

У графі 12 пунктів 11.1 та 11.2 надаються пояснення, що характеризують джерела фінансування (наприклад, облігації місцевої позики, банківський кредит, термін погашення, термін повернення інвестицій приватному партнеру або виникнення не фінансових зобов’язань з боку головного розпорядника бюджетних коштів тощо).

4.11. У пункті 12 наводиться аналіз управління зобов’язаннями в минулому, поточному та наступному роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 12.1 та 12.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

Підпункт 12.1.

У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 5.1;

у графах 5 і 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

у графах 8 і 9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 9 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

Підпункт 12.2.

Графи 3 та 4 таблиці 12.2 повинні відповідати:

графа 3 – графі 7 підпункту 5.1 (обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту);

графа 4 – графі 6 підпункту 12.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”);

графа 8 – графі 11 підпункту 5.1 (обсяг видатків на плановий рік).

У графах 5, 6 та графах 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).

Наведена у підпунктах 12.1 та 12.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 12.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

У графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі;

у графах 5 і 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

у графах 8 і 9 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.

У підпункті 12.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання функції (бюджетної програми) та які не забезпечені граничним обсягом:

у графі 2 підпункту 12.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;

у графі 3 підпункту 12.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;

у графі 4 підпункту 12.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;

у графі 5 підпункту 12.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсязі;

у графі 6 підпункту 12.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;

у графі 7 підпункту 12.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.

У підпункті 12.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

4.12. У пункті 13 наводиться аналіз результатів діяльності головного розпорядника за загальним фондом за ці періоди з наведенням пояснень щодо вказаних у пунктах 7-9 показників, у тому числі проаналізувати результативні показники, включаючи зміну чисельності працюючих, вказати основні напрями реформування структури головного розпорядника, що забезпечує виконання бюджетної програми тощо.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (пункт 8). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків / надання кредитів на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.

Приведені головними розпорядниками у пункті 13, 14 обґрунтування в подальшому використовуються при підготовці пояснювальної записки до проекту бюджету на плановий рік і поданні райдержадміністрації та районній раді.

4.13.У пункті 14 наводяться:

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

4.14. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 20__-2
(додаток 2), в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програми відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2009 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.209 за № 573/17868.

V. Порядок заповнення форми – 3

5.1. Лише після заповнення форм 20__-1 (додаток 1) і 20__-2 (додаток 2), у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, може бути заповнена форма 20__-3 (додаток 3), в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (запити на збільшення видатків / надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, підпрограмами та, відповідно, функціями, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим управлінням під час доопрацювання проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення ресурсів районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Слід зазначити, що немає підстав для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення обсягів видатків / надання кредитів загального фонду) бюджетними програмами, підпрограмами та, відповідно,за функціями за якими головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків / надання кредитів у зв’язку з перерозподілом обсягу видатків / надання кредитів у пункті 4 Форми 20__-1 (додаток 1) з метою збільшення інших видатків / надання кредитів.

5.2. У пункті 2 наводиться інформація про зміни результативних показників виконання бюджетної програми (функції) у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, підпрограми та, відповідно, функції.

У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період. Показники у графах 5, 6, 7 повинні відповідати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 форми 20__-1 (додаток 1) за відповідними бюджетними програмами, підпрограмами (функціями). Слід зазначити, що у цьому підпункті наводяться тільки ті бюджетними програмами, підпрограмами (функціями), які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені обсягом видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому в графі 8 визначається лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

У графі 8 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 12.4 пункту 12 Форми – 2, за відповідними функціями.

У графі 9 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У другій таблиці підпункту 2.1 вказується зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у результаті передбачення додаткових коштів.

Також слід зазначити про наслідки у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, а також альтернативні заходи, розроблені для забезпечення виконання функції.

У пункті 2.2 показники у графах 5, 7 повинні збігатися з показниками у графах 8, 9 пункту 4 таблиці форми 20__-1 за функціями (бюджетними програмами).

У графах 6, 8 заповнюються тільки ті функції, що не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два роки.

Визначається вплив у разі передбачення цих коштів на виконання функцій в наступні за плановим два роки, зміни результативних показників бюджетної програми, які характеризують виконання функцій.

Також визначаються наслідки якщо додаткові кошти не будуть передбачені виходячи із прогнозу на два наступні за плановим роки та альтернативні заходи, вжиті для забезпечення виконання функції.

У графі 9 обґрунтовується необхідність додаткових коштів із загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі економічної класифікації видатків / кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти).

Залишити відповідь