Положення про Центр надання адміністративних послуг Радомишльської районної державної адміністрації

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

(нова редакція) 

І. Загальні положення             

  1. Центр надання адміністративних послуг Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Центр) – це структурний підрозділ Радомишльської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.1. Місце знаходження структурного підрозділу: вулиця Мала Житомирська ,12, м. Радомишль  Житомирської області, 12201.

1.2. Повна назва юридична  особи: ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РАДОМИШЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва юридичної  особи: ЦНАП РАДОМИШЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій та положенням про Центр.

ІІ. Завдання і функції центру

      2.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.3. У Центрі за розпорядженням голови  районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

2.4. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання.

ІІІ. Завдання і функції адміністратора

3.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи   районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

3.2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою    районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою  районної державної адміністрації.

3.3. Адміністратор має іменний штамп із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3.4.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

ІV. Права адміністратора

4.1. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівництвом Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

 

  1. Права та завдання керівника

5.1. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності  Центру, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

Центр очолює керівник  цього структурного підрозділу. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою   районної державної адміністрації.

5.2. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

9) звітує перед головою Радомишльської районної адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

10) може входити до складу колегії Радомишльської  районної державної адміністрації;

11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

12) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

13) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

14) подає голові Радомишльської  районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

VІ. Взаємовідносини

6.1. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

6.2. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади різного рівня, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

VІІ. Графік роботи центру

7.1. Час прийому суб’єктів звернень до Центру становить не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день без перерви  на обід і є загальним (єдиним)   для
всіх адміністративних послуг, що надаються в Центрі. Центр один раз на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-00 години.

Режим роботи Центру надання адміністративних послуг :

Понеділок: з 8.00 до 17.15

Вівторок:   з 8.00 до 17.15

Середа:      з  8.00 до 20.00

Четвер:      з  8.00 до 17.15

П’ятниця:  з  8.00 до 16.00

вихідний : субота, неділя та святкові дні.

За розпорядженням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

VІІІ. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

8.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного  та місцевого бюджетів.

 

 

Начальник центру           підпис існує                                            О.Півень

 

 

Залишити відповідь