Зміст

Вступ.

2

1.

Характеристика Програми

4

2.

Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі

6

3.

Проблемні питання розвитку малого підприємництва

7

4.

Мета та цілі програми

9

5.

Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

10

5.1.

Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

13

5.2.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

15

5.3.

Ресурсне та інформаційне забезпечення

15

5.4.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

17

6.

Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

18

7.

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

18

8. Додатки:

Додаток 1. «Основні заходи реалізації комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки в Радомишльському районі»

Вступ.

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Тому в кожній країні питання створення належних умов для відповідального перед державою, соціально- орієнтованого, спрямованого на вирішення як поточних, так і довгострокових задач бізнесу завжди належали до першочергових.

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із головних завдань діяльності Радомишльської районної державної адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні.

Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2015-2016 роки (далі – Програма) розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення його конкурентоспроможності та підвищення ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку району, спрямування для цього дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців.

Програма розроблена на виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та регіональних особливостей, а також економічних і соціальних проблем району.

У Програмі враховано положення законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», указів Президента України, інших програмних, законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44.

При підготовці Програми були враховані цілі, напрями та пріоритети соціально-економічного розвитку району, затверджені в Стратегії економічного і соціального розвитку району на 2004-2015 роки.

Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики, визначених у Програмі економічного та соціального розвитку Радомишльського району на 2015 рік.

Основними принципами, за якими сформовано Програму є:

об’єктивність, доцільність, гласність, рівність, ефективність, дотримання загальнодержавних інтересів. Програма відображає систему цілей, завдань, цільових показників і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, соціально-економічних, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні.

Невід’ємною частиною Програми є основні заходи з реалізації Програми, які базуються на пропозиціях галузевих управлінь і відділів райдержадміністрації та інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Головним розробником Програми являється відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

 1. Характеристика

комплексної програми підтримки малого підприємництва у Радомишльському районі на 2015-2016 роки

Загальна характеристика регіону

1.

Площа території (кв. км.) – 1297

Кількість населення (тис. чол.) – 38,5

Специфіка – сільське, лісове господарство,

промисловість

Відсоток безробітних до всього

працездатного населення (%) – 1,2 %

2.

Дата затвердження Програми

3.

Розробник Програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі Радомишльської районної державної адміністрації

4.

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Мета: реалізація державної та регіональної політики спрямованої на захист і підтримку малого і середнього підприємництва

Завдання: сприяння формуванню і розвитку малого і середнього бізнесу, створення умов для позитивних структурних змін в економіці району, зменшення рівня безробіття, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів, насичення товарних ринків, вирішення соціально-побутових проблем, посилення конкурентоспроможності сектора малих і середніх підприємств

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на

початок дії

Програми

Очікувані

результати

5.1

Кількість діючих МСП/

кількість МСП на 10 тис. чол. населення (одиниць)

218/53*

220/55

5.2

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

2492*

2500

5.3

Кількість підприємців – фізичних осіб

1515*

1525

5.4

Кількість фермерських господарств (одиниць)

Кількість фермерських угідь (га)

26*

2970*

26

3000

5.5

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

Філії та відділення комерційних банків

Страхові компанії

Кредитні спілки

6

7

2

6

8

2

5.6

Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

320*

350

5.7.

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

5

8 (по 4 особи в рік)

6.

Термін і етапи реалізації Програми

2015-2016

7.

Об’єми коштів, необхідних на фінансування заходів

16,00 тис. грн. (8,00 тис. грн. – 2015р.; 8,00 тис. грн. – 2016р.)

8.

Основні джерела фінансування

– кошти районного бюджету

– кошти фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Внутрішній контроль здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Зовнішній контроль – департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації .

* очікувані показники на кінець 2014 року

2. СТАН І АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАЙОНІ.

В Радомишльському районі, як і у державі та області в цілому, мале підприємництво як самостійна соціально-економічна система розвивається в складних умовах. Однак, попри всі негаразди, позитивна динаміка його росту за останні роки свідчить про значний внутрішній потенціал.

Завдяки реалізації комплексної програми підтримки малого і середнього підприємництва в районі на 2013-2014 роки у Радомишльському районі були отримані відповідні результати і виконані основні цільові показники.

Зокрема, впевнено проходять процеси формування нового власника. Відбувається надходження приватного капіталу в галузі машинобудування, легку та харчову промисловості, здійснюється будівництво магазинів, облаштування прилеглих територій. Завдяки цьому змінилось архітектурне обличчя не тільки районного центру, але й селищ та сіл району.

Створення приватного підприємництва в районі як самостійного соціально-економічного сектора відбувалось за власною ініціативою.

Мале підприємництво розвивається в багатьох галузях господарського комплексу району.

Із року в рік спостерігається чітка тенденція до зменшення кількості розроблених проектів регуляторних актів. У порівнянні з попередніми роками встановлено, що регуляторні органи удосконалюють регуляторну діяльність в напрямку недопущення запровадження нових регулювань.

Вагоме місце малого і середнього бізнесу в економіці району підтверджується тим, що частка малих підприємств у загальній кількості підприємств в районі в 2013 році склала 92,9 % , що більше в порівняні з 2012 роком на 1,2 %.

Не дивлячись на складні часи для розвитку підприємництва, у 2013 році підприємствами району реалізовано продукції на суму 99,9 млн. грн., що більше на 34% в порівнянні 3 2012 роком.

Негативно вплинули на розвиток малого і середнього підприємництва процеси, які розпочались в Україні наприкінці минулого року, зокрема погіршення фінансової ситуації, девальвація національної грошової одиниці, нестабільність банківської системи, а також втрата суб’єктами господарювання окремих ринків збуту продукції.

Останнім часом спостерігається зменшення зайнятості працівників на малих і середніх підприємствах області. Зокрема, у минулому році їх кількість зменшилась на 0,9% і становить 111 тис. осіб. Необхідно зазначити, що в нашому районі кількість працюючих на малих і середніх підприємствах не скоротилася.

З метою надання ресурсної підтримки суб’єктам малого бізнесу для ведення господарської діяльності надавалися в оренду нежитлові приміщення комунальної власності. В 2013-2014 роках було передано в оренду 801,48 м2 таких приміщень з метою надання послуг населенню та здійснення торгівельної діяльності. Постійно оновлюються створені бази даних про наявність вільних нежитлових приміщень, виробничих площ та обладнання комунальної власності, що не використовуються.

В 2014 році створено 320 нових робочих місць, з них: фізичними особами-підприємцями – 63 місць. Укладено 207 договорів з найманими працівниками у фізичних осіб-підприємців.

Одноразову допомогу для започаткування власного бізнесу за 2013-2014 роки отримало 136 чоловік.

На сьогодні пасажирськими перевезеннями охоплено майже всі населені пункти району. Оптимізовано рух приміських автобусних маршрутів, деякі з них охоплюють до 16-17 населених пунктів (Радомишль-Заміри). За активної участі управління трансінспекції в області та відділення ДАІ, ліквідовані в районі нелегальні пасажирські перевезення автобусами.

В районі функціонує 358 закладів торгівлі. Щороку, в тому числі і в поточному, кількість магазинів, кіосків, павільйонів, тощо постійно збільшується. В районі успішно функціонують супермаркет «Сільпо» та міні-маркет «Мак-Дак», які формують ціни на ринку продовольчих товарів, обмежуючи їх зростання в інших торгівельних закладах.

Радомишльським центром надання адміністративних послуг за 11 місяців поточного року надано 841 адмінпослуга, з них: дозвільного характеру – 13, адмінпослуг – 828.

Роботу інфраструктури малого бізнесу в поточному році забезпечували 4 відділення та 2 філії комерційних банків, 7 страхових організації та 2 відділення кредитної спілки «Оберіг».

 1. Проблемні питання розвитку малого підприємництва.

 1. Нестабільність та суперечливість у чинних законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність.

 2. Складність та тривалість одержання обов’язкових дозволів і погоджень. Передусім це стосується відведення земельних ділянок.

 3. Недостатня допомога підприємництву з боку держави, незахищеність підприємців та їх бізнесу.

 4. Нестача власних обігових коштів та труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів, недорозвинутість фінансового ринку.

 5. Незначне бюджетне забезпечення заходів з підтримки цього важливого сектору економіки.

 6. Дефіцит інвестиційних ресурсів.

 7. Територіальна нерівномірність розвитку малого і середнього підприємництва.

 8. Брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації виробництва і збуту продукції та пасивності щодо набуття таких знань, що у свою чергу негативно впливає на структуру малого і середнього підприємництва, яке тяжіє до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва.

 9. Соціальна незахищеність найманих працівників, низький рівень середньомісячної заробітної плати.

 10. Низька конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг.

 11. Необхідність удосконалення механізмів регуляторної політики. Низька активність громадськості щодо участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

SWOT аналіз:

Сильні сторони

Слабкі сторони

Позитивні фактори сьогодення

Негативні фактори сьогодення

1. Створення необхідних для підприємців нових об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва;

2. Спостереження тенденції зниження прийняття регуляторних актів;

3. Створення «гарячої лінії» з метою підтримки малого підприємництва;

4. Розвиток сектору фермерських господарств;

5. Удосконалення процедур започаткування та впровадження підприємницької діяльності.

1. Високе податкове навантаження;

2. Відсутність у суб’єктів малого та середнього підприємництва заставного майна для отримання кредитів та високі кредитні ставки;

3. Високий рівень плати за оренду виробничих, комерційних, офісних приміщень;

4. Низький рівень активності керівників та спеціалістів підприємств щодо участі в програмах з перепідготовки та підвищення кваліфікації;

5. Відсутність мотивації у суб’єктів господарювання до інвестиційної та інноваційної діяльності.

Можливості

Загрози

Позитивні можливості, які очікуємо в майбутньому

Негативні тенденції, які очікуємо в майбутньому

1. Часткове фінансування заходів Програми за рахунок Державного бюджету;

2. Вдосконалення регуляторного середовища;

3. Підвищення рівня ділової активності населення;

4. Збільшення кількості зайнятих на малих та середніх підприємствах.

1. Висока зношеність транспортної інфраструктури перешкоджатиме залученню іноземних та вітчизняних інвестицій;

2. Низька активність підприємців та громадських організацій у прийнятті рішень щодо розвитку малого та середнього підприємництва;

3. Постійне зростання вартості енергоносіїв.

4. Небажання фізичних осіб-підприємців підвищувати свій освітній рівень.

З метою подолання окреслених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в районі, спрямована Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Радомишльському районі на 2015-2016 роки, головна мета і пріоритетні завдання якої сформульовані, визначені основні напрями діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності на наступні два роки.

4. МЕТА ТА ЦІЛІ ПРОГРАМИ

Головною метою програми є створення сприятливого середовища, правових та організаційних умов для реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність та підвищення їх добробуту шляхом залучення широких верств населення, в тому числі соціально незахищених категорій, до підприємництва для підвищення його потенціалу та подальшого розвитку; формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту; посилення прозорості діяльності місцевих органів виконавчої влади, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади; усунення завдяки спільним цілеспрямованих діям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, елементів ринкової інфраструктури, перешкод, що стримують подальший розвиток приватної ініціативи; на основі максимально ефективного використання фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів: вирішити актуальні проблеми зайнятості населення, тобто створити додаткові робочі місця та зменшити чисельність безробітних; створити умови для формування заможного середнього класу; залучити додаткові інвестиції; збільшити податкові надходження до бюджетів всіх рівнів; створити умови для розвитку здорової конкуренції.

Досягнення зазначеної мети передбачає забезпечення на всіх рівнях ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади з підприємцями, налагодження інформаційного та статистичного забезпечення процесу розвитку підприємництва та врегулювання всіх питань, пов’язаних з податковою політикою, реєстрацією, ліцензуванням підприємництва.

Цілі програми:

 • створення умов для прозорого і ефективного діалогу між представниками органів влади, контролюючими та правоохоронними органами та суб’єктами малого і середнього бізнесу, врегулювання їх відносин;

 • створення сприятливих умов для започаткування діяльності новими суб’єктами малого та середнього бізнесу із залученням бюджетних коштів регіону, капіталу та інвестицій з інших регіонів;

 • здійснення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності для усунення адміністративних бар’єрів, спрощення адміністративно-дозвільних процедур та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

 • забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, залучення громадськості до всіх процедур прийняття регуляторних актів та відстеження результативності їх дії;

 • зменшення адміністративного тиску контролюючих органів на діяльність суб’єктів малого і середнього підприємництва, гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

 • створення відповідних умов для розвитку діючих підприємств, добросовісної конкуренції та підвищення якості і конкурентоспроможності їх продукції;

 • сприяння у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього бізнесу;

 • підтримка розвитку малого і середнього бізнесу інноваційного спрямування;

 • залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм;

 • усунення диспропорцій у розвитку малого і середнього підприємництва у міській і сільській місцевості, подолання безробіття і підвищення загального стандарту життя населення, вивчення можливості розвитку альтернативних або несільськогосподарських видів підприємницької діяльності на селі;

 • розширення та вдосконалення існуючої інфраструктури розвитку бізнесу;

 • розвиток людського та соціального потенціалу шляхом впровадження сучасних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНО ДО ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

Основними завданнями програми розвитку малого і середнього підприємництва Радомишльського району є:

 • забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, недопущення прийняття неефективних та недоцільних регуляторних актів;

 • підтримка існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури суб’єктів підприємництва шляхом створення інформаційних центрів, центрів по перепідготовці незайнятого населення з метою більшої інформованості підприємців, підвищення якості, розширення спектру і надання комплексних та доступних інформаційних, консультативних, науково-технологічних та навчальних послуг;

 • стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема у сфері «зеленого туризму», залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних, сільського населення);

 • підтримка представників малого і середнього бізнесу, зайнятих у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а саме фермерської ініціативи;

 • забезпечення продуктивної зайнятості населення шляхом створення нових (економічно доцільних) робочих місць на діючих і новостворених малих та середніх підприємствах та активізація самозайнятості населення; продовження роботи щодо легалізації трудових відносин та оплати праці на підприємствах регіону;

 • сприяння підвищення іміджу підприємця та зміцнення його соціального статусу; підвищення підприємницької культури населення;

 • забезпечення співпраці підприємницьких структур з місцевими органами виконавчої влади для максимального поєднання інтересів суб’єктів господарювання з інтересами відповідних адміністративних територіальних одиниць, контролюючих та правоохоронних органів, які проводять перевірки суб’єктів малого та середнього бізнесу;

 • забезпечення ефективного використання місцевого природно-ресурсного і незадіяного виробничого потенціалу шляхом постійного оновлення інформації про комунальне майно, що може пропонуватися до продажу або передачі в оренду; залучення малих та середніх підприємств до конкурсів проектів на розроблення і використання землі, її надр та інших ресурсів;

 • активізація фінансово-кредитних механізмів підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів, пошук нових форм фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання; надання фінансової підтримки на поворотній основі суб’єктам підприємницької діяльності, що зареєстровані на території району для реалізації інвестиційних проектів (бізнес-планів);

 • сприяти дотриманню умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері малого та середнього бізнесу, створення умов для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів підприємницької діяльності;

 • забезпечення належного матеріально-технічного стану центру надання адміністративних послуг;

 • підвищення кадрового складу державних адміністраторів та адміністраторів центру надання адміністративних послуг;

 • проведення моніторингів стану роботи центру надання адміністративних послуг, у т.ч. щодо кількості виданих документів дозвільного характеру, дотримання законодавства у дозвільній сфері;

 • здійснення анкетування суб’єктів господарювання з питання якісного надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів, наявності правових, організаційних перешкод у їх отриманні;

 • оприлюднення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центр адміністративних послуг на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах, у засобах масової інформації;

 • проведення за участю підприємців, громадських організацій, регіональних та місцевих дозвільних органів нарад, «круглих столів», семінарів, конференцій тощо з питань надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів.

Програма вживає заходи щодо спрощення процедур передачі нерухомого комунального майна в оренду, виділення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію об’єктів, періодичного перегляду ставок та пільг з орендної плати для підприємців-початківців і тих суб’єктів підприємницької діяльності, що працюють у пріоритетних напрямках.

Означені цілі та завдання базуються на таких принципах:

 • комплексності розв’язання соціально-економічних проблем розвитку території району;

 • пропорційності й збалансованості розвитку галузевої структури регіональної економіки в підприємництві;

 • пріоритетності розвитку галузей АПК та сфери надання послуг в економіці району;

 • рівності дотримання прав та врахування інтересів органів виконавчої влади та суб’єктів підприємницької діяльності;

 • об’єктивності – Програму розроблено на основі даних органів державної статистики, виконавчих органів влади, установ та організацій району;

 • гласності – доступність для громадськості;

 • самостійності – полягає в тому, що структурні підрозділи райдержадміністрації в межах своєї компетенції відповідають за розробку, затвердження та виконання завдань Програми;

 • ефективності – забезпечення досягнення внаслідок реалізації Програми максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва як складової економіки району.

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва в районі та виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать поліпшення економічних показників господарської діяльності малого та середнього бізнесу, збереження робочих місць та створення нових, наповнення бюджетів територій та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектору економіки на процес становлення громадського суспільства.

Основні напрями Програми:

Послідовне реформування індустріального сектору в напрямі його більшої орієнтації на задоволення потреб господарського комплексу з використанням переважно місцевих мінерально-сировинних ресурсів, а також наявної техніко-технологічної бази виробництва є передумовою активного розвитку та створення нових малих підприємств у галузях:

– вирощування та переробки сільськогосподарської продукції (в т.ч. вирощування нових та нетрадиційних для регіону видів продукції, промислове розведення риби, садівництво, бджільництво тощо);

– деревообробної промисловості (виготовлення дерев’яних конструкцій для індивідуального житлового будівництва, меблів, столярних виробів);

– виробництва будівельних матеріалів (будівельні суміші, оздоблювальні матеріали та конструкції, цегла, керамічні та бетонні вироби);

– будівництва та ремонтно-будівельних робіт;

– освоєння родовищ корисних копалин (видобуток та первинна обробка корисних копалин);

– створення умов для провадження суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності з використанням наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих інноваційних технологій, інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), новітніх ІТ-технологій.

5.1. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Першочерговим завданням для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, яке встановлює правові гарантії свободи та захисту підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод.

Передбачається посилення відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади за стан виконання вимог законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів, які регламентують підприємницьку діяльність.

Мета: здійснення конкретних практичних заходів із вдосконалення нормативно-правової бази та впорядкування регулювання підприємницької діяльності забезпечить стабільну правову основу для ефективного розвитку підприємницької діяльності, спростить порядок започаткування підприємницької діяльності.

Головними пріоритетами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності будуть:

– адаптація нормативно-правової бази до принципів та норм ЄС;

– здійснення органами місцевого самоврядування регулярного розгляду питань щодо встановлення реальних ставок орендної плати, диференційованих в залежності від пріоритетності видів діяльності;

– недопущення примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в фонди, не передбачені законодавством;

– впорядкування здійснення перевірок підприємницької діяльності контролюючими органами.

Для забезпечення відкритості органів влади щодо розвитку малого бізнесу, реалізації державної регуляторної політики буде запроваджено механізм публічного обговорення проектів нових законодавчих та нормативних актів, який би перешкоджав появі економічно неефективних та недоцільних документів з питань підприємницької діяльності ще до їх видання, тобто на стадії підготовки проектів, які спрямовані на:

– удосконалення порядку видачі дозволів органами виконавчої влади;

– мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва спеціалізованими установами;

– удосконалення системи сплати внесків у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування суб’єктами малого підприємництва, які працюють за спрощеним режимом оподаткування;

– запровадження заявочного принципу на започаткування безліцензійної діяльності тощо.

З метою створення сприятливих умов для започаткування та здійснення підприємницької діяльності буде проводитись робота, направлена на подолання адміністративно-дозвільних бар’єрів, з врахуванням досвіду в цій сфері інших регіонів області та країни. Для удосконалення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля встановлено систему зворотного зв’язку шляхом активізації діяльності громадської приймальні, запроваджено «телефони довіри», проводилися конференції, наради, круглі столи. Буде здійснюватися проведення соціологічних, моніторингових та аналітичних досліджень, направлених на визначення адміністративних бар’єрів та законодавчих перешкод, що заважають розвитку малого і середнього бізнесу.

В рамках Програми передбачаються конкретні заходи, спрямовані на забезпечення виконання місцевими органами виконавчої влади норм, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

– планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення;

– моніторинг результативності дії регуляторних актів та їх перегляд; до оцінки ефективності дії регуляторних актів активніше залучатимуться громадські організації;

– проведення навчальних семінарів для працівників органів місцевого самоврядування з питань впровадження регуляторної політики;

– заслуховування звітів керівників місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань стану реалізації державної регуляторної політики на відповідних територіях;

– інформування суб’єктів малого та середнього бізнесу через районну газету «Зоря Полісся» та веб-сайт райдержадміністрації про впровадження дозвільної реформи, діяльність дозвільного центру, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру;

– забезпечення рівноправності суб’єктів підприємницької діяльності підприємствам всіх форм власності;

– посилення кадрового потенціалу дозвільних органів шляхом проведення семінарів-навчань державних адміністраторів та підвищення кваліфікації.

5.2. ФІНАНСОВО – КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА.

Організація фінансово-кредитної підтримки підприємництва має за мету створення в районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, спрощення доступу малих підприємств до фінансово-кредитних ресурсів, а також активізацію роботи по залученню коштів програм міжнародної фінансової підтримки України та інвестицій з національних та міжнародних фондів.

Мета: розширення можливостей доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку.

Заходи:

 • виділення коштів з районного бюджету на розвиток малого та середнього підприємництва району;

 • надання одноразової допомоги з безробіття для зайняття підприємницькою діяльністю на основі розроблених бізнес-планів спрямованих на довгострокову перспективу та ефективний результат.

Відсутність в районі комплексної інфраструктури, яка спроможна підтримувати підприємництво на пріоритетних напрямках та активізувати інвестиційний процес, створила умови для незадовільного стану у справі формування регіональної системи фінансової підтримки підприємництва.

Розроблені заходи повинні сприяти розвитку підприємницької діяльності в районі шляхом всебічної підтримки інвестиційної ініціативи промислових, сільськогосподарських та комерційних підприємств, активному залученню міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Пріоритети у інвестиційній підтримці будуть надані суб’єктам малого бізнесу, які працюватимуть у галузі переробки сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання, транспорту, сільського житлового будівництва, побутового обслуговування населення та бізнесу на селі.

5.3. РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Одним з основних стимулюючих факторів у розвитку малого підприємництва стане державна та регіональна політика щодо його підтримки, зокрема в фінансовому, матеріальному, кадровому та організаційному забезпеченні розвитку. Діяльність суб’єктів малого бізнесу буде направлена в першу чергу на створення нових робочих місць.

Програмою передбачається створення сприятливих умов щодо матеріально-технічної підтримки підприємництва з метою збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, підтримки вітчизняних товаровиробників, підвищення технологічного рівня виробництва та якості продукції суб’єктів малого та середнього підприємництва. Для вирішення проблеми розвитку та переоснащення виробничої бази малих підприємств, в першу чергу виробничого устаткування та виробничих площ, місцевими органами державної виконавчої влади буде продовжено роботу по виділенню суб’єктам підприємницької діяльності вільних виробничих потужностей, устаткування, приміщень та земельних ділянок.

У загальноосвітніх закладах викладаються спеціальні навчальні курси для учнів основи економічних знань, менеджменту та маркетингу, проводяться семінари з основ підприємницької діяльності.

Однією з головних функцій інститутів інфраструктури є надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, які пов’язані з відсутністю достатніх знань із питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації, доступу до джерел фінансування.

В Програмі передбачається здійснити ряд першочергових заходів щодо кадрового забезпечення малого та середнього підприємництва, а саме:

1. Забезпечення професійної орієнтації, організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів представників малого та середнього бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки та за професіями, орієнтованими на самозайнятість.

2. Запровадження системи консультативних послуг для підприємців з питань законодавства і оподаткування, менеджменту та маркетингу, надання допомоги підприємцям з розробки бізнес-планів.

3. Участь у спеціальних навчальних програмах для залучення до підприємництва соціально-незахищених категорій населення (безробітних, жінок, молоді):

3.1. Проведення тренінгів та навчання жінок з метою набуття впевненості у своїх власних силах;

3.2. Рекламування успіху жінок-підприємців та інформування громадськості про роль жінок в економіці через засоби масової інформації та районний веб-сайт;

3.3. Підготовка та перепідготовка безробітних жінок, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю;

3.4. Проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, проведення районних конкурсів бізнес-планів молоді.

3.5. Буде реалізовано низку заходів для розвитку підприємництва у сільській місцевості, залучення сільського населення до підприємницької діяльності, залучення інвесторів до процесу підвищення продуктивності праці та якості продукції на малих підприємствах сільськогосподарської галузі, які спрямовують свою діяльність на досягнення високої ефективності, впровадження інновацій, освоєння нових технологій.

4. Сприяння розвитку системи фахових консультативних послуг для підприємців-початківців.

Інформаційна підтримка є важливою складовою для успішного ведення бізнесу і ресурсом, здатним економити і ефективно використовувати у суспільному виробництві інші ресурси: матеріальні, фінансові, людські тощо.

Для вирішення завдання з інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання, Програмою передбачено ряд заходів, а саме:

– організація участі у регіональних виставках-ярмарках, участь підприємців у конференціях, виставках, семінарах і конкурсах з метою обміну досвідом, в т. ч. міжнародних;

– розповсюдження інформаційних бюлетенів, довідників, каталогів та широке використання можливостей преси для оперативного інформування суб’єктів підприємництва;

– проведення прес-конференцій, «круглих столів», «гарячих» телефонних ліній за участю керівництва районної державної адміністрації з вирішення проблемних питань малого та середнього бізнесу;

– висвітлення на районному веб-сайті для суб’єктів підприємницької діяльності новин та подій в сфері підприємництва в регіоні, адреси об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, державних установ.

5.4. ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА.

Даний розділ Програми спрямований на поліпшення активності діючих в районі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, а також сприяння та підтримку у створенні нових об’єктів, діяльність яких є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, кадрової й освітньої підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, до яких належать страхові компанії, кредитні спілки, інформаційно-консультативні установи, проводять діяльність спрямовану на розвиток малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, а також на надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації тощо.

Заходи з формування інфраструктури підтримки підприємництва передбачають:

– сприяння у створенні та функціонуванні об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі в інноваційній, виробничій, соціально-побутовій сферах;

– ведення та постійне оновлення реєстру мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

– презентація науково-дослідного, інвестиційного потенціалу малих і середніх підприємств на сайті райдержадміністрації;

– підвищення інноваційної та інвестиційної діяльності малих та середніх підприємств.

Виконання заходів з формування інфраструктури підтримки підприємництва сприятиме інноваційній та інвестиційній активності діяльності малого і середнього бізнесу, розвитку підприємництва у сільській місцевості шляхом відродження народних промислів виготовлення сувенірної продукції, різьблення по дереву, вишівки, ткацтва, ремісництва, розвитку сільського «зеленого», «екологічного» туризму, надання допомоги суб’єктам господарювання в отриманні корисної інформації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

6. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми.

Очікується, що внаслідок реалізації заходів Програми зросте роль малого та середнього підприємництва у соціально-економічному розвитку району, що в свою чергу сприятиме:

 • створенню протягом двох років 700 робочих місць;

 • формуванню середнього прошарку суспільства, становленню ефективного власника; зниженню соціальної напруженості;

 • збільшенню кількості самозайнятого населення та залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності; розвитку фермерських господарств;

 • покращенню якості обслуговування та розширення сфери надання послуг для населення завдяки поглибленню здорової конкуренції;

 • підвищенню ділової активності населення; орієнтації підприємництва не тільки на сферу торгово-закупівельного бізнесу;

 • зміцненню громадської думки щодо позитивного соціального статусу підприємця;

 • формуванню і розвитку в суспільному вихованні етики підприємництва, його соціальної відповідальності і, передусім, відповідальність перед громадою;

 • поліпшення діяльності об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

 • зменшення диспропорцій у розвитку підприємництва у сільській та міській місцевості;

 • забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу інноваційного спрямування;

 • підвищення якості надання адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг з метою зменшення витрат коштів і часу суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із отриманням дозвільних документів;

 • поліпшенню діяльності з використанням наукоємних, ресурсо та енергозберігаючих інноваційних технологій, інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), новітніх ІТ-технологій.

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів.

Організація виконання Програми та контроль за ходом її виконання покладено на відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, який визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямів Програми та наявності фінансових та інших ресурсів.

Основними формами і методами організації контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

– щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації про стан виконання відповідних заходів Програми;

– здійснення постійного аналізу ходу виконання Програми та коригування Програми шляхом прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення її мети;

– отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

– підтримку постійного зворотного зв’язку з суб’єктами та об’єктами, що беруть участь у виконанні Програми;

– залучення засобів масової інформації до висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоробок;

– обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій ради, координаційній раді з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації за участі представників громадських об’єднань підприємців;

– проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації.

Організаційний супровід виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Координацію діяльності управлінь, відділів райдержадміністрації, установ та організацій району та органів самоврядування, пов’язаної з виконанням Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

З метою інформування населення щодо залучення до підприємницької діяльності на території району відділами та управліннями райдержадміністрації буде проводитися робота щодо широкого інформування товаровиробників та інвесторів, а також місцевих органів влади про стратегію, цілі, засади та завдання Програми.

Додаток 1 до Програми


Comments

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РАДОМИШЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2015-2016 РОКИ — Коментарів немає

Залишити відповідь