І. Загальна характеристика комплексної програми залучення інвестицій в економіку
Радомишльського району на 2011-2015 роки

1. Ініціатор розроблення
комплексної програми залучення інвестицій в економіку Радомишльського
району на 2011-2015 роки

Райдержадміністрація

2. Дата номер і назва
розпорядчого документа

Доручення Президента України
від 20 квітня 2010 року №1-1/729

3. Розробник Програми

управління економіки
райдержадміністрації

4. Співрозробники Програми

Управління та відділи
райдержадміністрації

5. Відповідальний виконавець
Програми

Райдержадміністрація

6. Учасники Програми

Управління та відділи
райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад, інші
відомства, суб’єкти підприємницької діяльності району

7. Термін реалізації Програми

2011 – 2015 роки

8. Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні Програми

Районний, міський, сільські та
селищний бюджети

ІІ. Мета, цілі та основні завдання Програми

Метою Програми є досягнення суттєвого збільшення обсягів залучених інвестицій в  економіку району, в тому числі іноземних, для забезпечення сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних, кваліфікованих робочих місць, привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої інфраструктури за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості району, покращення її інвестиційного клімату, максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу регіону.

Сфера дії Програми

Дія Програми спрямована на консолідацію зусиль місцевих органів влади, громадських
об’єднань та суб’єктів господарювання в напрямку розвитку інвестиційної діяльності.

Основні цілі Програми:

1. Підвищення інвестиційної привабливості району за рахунок створення стабільного та прогнозованого середовища в районі, забезпечення розвитку високоефективної
системи управління регіональною економікою.

2. Забезпечення за рахунок впровадження науково обґрунтованих пріоритетів, галузевого та територіального спрямування інвестиційних ресурсів:

– подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій і населених пунктів району;

– формування оптимальної структури товарного виробництва, робіт, послуг для найбільш повного та ефективного використання потенціалу району;

3. Забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності регіональної економіки в контексті світових інтеграційних процесів та національної економічної безпеки за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо-технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю, підвищення експортного потенціалу.

Програмні завдання:

1. Створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного капіталу:

  1. Визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та формування механізму стимулювання залучення інвестицій через підвищення гарантій прав інвесторів.

  2. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової активності.

  3. Забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади у сфері впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності.

  4. Підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної діяльності.

  5. Забезпечення досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами влади на колегіальній основі, за безпосередньої участі інвестора та незалежних
   фахівців.

2. Підтримка реалізації пріоритетних проектів:

2.1. Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів.

2.2. Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів, сприяння у створенні структур з обслуговування інвесторів.

2.3. Узагальнення та поширення передового досвіду по стимулюванню реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.

3. Формування привабливого інвестиційного іміджу району:

3.1. Просування інформації про Радомишльський район як привабливий регіон для інвестування.

3.2. Забезпечення періодичного оновлення інформації про регіон, сформованих баз даних інвестиційних пропозицій, ресурсів, незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо.

3.3. Налагодження та розвиток міжрегіонального співробітництва.

3.4. Участь у виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів, вітчизняних товарів та послуг

4. Забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу:

4.1. Запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності вітчизняних підприємців у пошуку партнерів.

4.2. Активізація роботи щодо залучення на територію району організацій та програм з іноземною участю, технічної допомоги, інституційних інвесторів.

4.3. Забезпечення активної участі району у виконанні цільових державних регіональних
програм та програм, які реалізуються в рамках виконання міжурядових і міжнародних
угод.

5.Забезпечення інфраструктурно-технічного обслуговування суб’єктів інвестиційної діяльності:

5.1. Забезпечення покращення дорожньої та інженерної інфраструктури, шляхом акумуляції бюджетних ресурсів на важливих виробничо-господарських об’єктах в районі.

5.2. Розвиток практики забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно-привабливих земельних ділянок для розміщення об’єктів інвестування.

5.3. Сприяння у залученні інвестицій, спрямованих на модернізацію виробничого потенціалу господарського комплексу району, що в свою чергу забезпечуватиме швидкий обіг капіталовкладень.

5.4. Впровадження проектів, спрямованих на забезпечення розвитку торгівельної, транспортної, технологічної, інженерної та телекомунікаційної інфраструктури.

6. Адміністративно-кадрове забезпечення регіонального регулювання інвестиційних процесів:

6.1. Підвищення фахового рівня службовців, які здійснюють функції безпосереднього управління інвестиційними процесами в районі та забезпечення ефективного регулювання підприємницької діяльності.

6.2. Забезпечення підбору кадрів для роботи з інвесторами, за технічними та адміністративними якостями, вмінням будувати ділові відносини.

6.3. Організація семінарів, круглих столів з питань удосконалення системи управління інвестиційними процесами.

6.4. Використання в роботі нових інформаційних технологій.

ІІІ.Пріоритетні напрями залучення інвестицій

Пріоритетними напрямами залучення інвестицій в район є:

 • впровадженнянових технологій переробки сільськогосподарської продукції;

 • розвиток малого та середнього бізнесу;

 • інвестиції в розвиток комунальних підприємств району;

 • розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва продуктів харчування;

 • розробка родовищ корисних копалин;

 • захист навколишнього середовища і здійснення природо – охоронних заходів (у т.ч. утилізація сміття).

ІV. Потенційні джерела і шляхи залучення інвестицій

Найважливіший елемент регіональної інвестиційної політики – це формування інвестиційних ресурсів за рахунок їх залучення з усіх доступних джерел.

Формизалучення інвестицій:

– пряміінвестиції;

-створення спільних підприємств;

-відкриття кредитних ліній;

-постприватизаційна підтримка підприємств;

– емісія акцій або інвестиційних сертифікатів;

– оренда.

При дефіциті фінансових ресурсів у більшості підприємств, головними методами фінансування інвестиційних програм і проектів у сьогоднішніх умовах і на найближчу перспективу мають бути залучення позичкових коштів та коштів міжнародних фінансових компаній, таких як довгострокові кредити банків та інших кредитних структур, емісії облігацій, інвестиційний лізинг тощо.

До залучених інвестицій належать внески інвесторів у статутні фонди, емісії акцій або інвестиційних сертифікатів.

Джерелами інвестування програми залучення інвестицій у розвиток економіки району можуть бути кошти:

– національних та міжнародних фінансово-кредитних установ та інститутів (банків, інвестиційних та страхових компаній, довірчих товариств тощо);

– іноземних компаній-стратегічних інвесторів;

– програм міжнародної економічної допомоги;

-облігаційні позики;

-інвестиційний лізинг.

V. Захист приватних і майнових інтересів інвесторів

Очікуване зростання інвестицій, зокрема іноземних, в економіку району буде супроводжуватися зростанням кількості представників ділових кіл та їх приватного майна в районі. У зв’язку з цим, можуть постати специфічні проблеми захисту приватних і майнових прав інвесторів. Тому, відсутність таких проблем або оперативне їх вирішення також суттєво впливатиме на формування сприятливого інвестиційного клімату в районі, сприятиме зростанню довіри інвестора до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Такий підхід обслуговування інвестиційного процесу відповідає довгостроковим інтересам району в роботі з інвесторами. Підписання інвестиційних контрактів, створення спільних підприємств, пайова участь разом з інвестором у капіталі приватизованих підприємств, що перебували у державній або комунальній власності, все це сприятиме тісній взаємодії партнерів і зумовить взаємне пристосування до умов, що складатимуться на внутрішньому та зовнішньому інвестиційних ринках.

VІ. Основні етапи та заходи виконання Програми

Виконання Програми передбачається забезпечити у період 2011-2015 років. Основні  етапи та заходи щодо реалізації Програми (додаються) будуть щороку коригуватися і  наповнюватись новим змістом у залежності від внутрішніх і зовнішніх умов реалізації інвестиційної діяльності та при постановці нових завдань.

VІІ. Ефективність та результативність Програми

До участі у впровадженні Програми будуть залучені галузеві управління та відділи районної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи та організації.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її актуалізації і полягають в аналізі наступних показників:

Показники загального рівня досягнення цілей

Показник

Джерело інформації

Збільшення обсягу іноземних
інвестицій та інвестицій в основний капітал

Річні
звіти, складені на основі статистичних даних та даних галузевих
управлінь райдержадміністрації

Річні звіти, складені на основі
статистичних даних та даних галузевих управлінь райдержадміністрації

Збільшення кількості
підприємств з іноземним капіталом

Зростання виробництва на душу
населення

Зростання об’ємів випуску
продукції

Зменшення рівня безробіття

Збільшення рівня середньої
зарплати

Збільшення кількості
новостворених підприємств малого та середнього бізнесу

Збільшення об’єму експорту

Збільшення обсягів імпорту
засобів виробництва

Виконання Програми дасть можливість:

– розширити і зміцнити коопераційні зв’язки між підприємствами району та підприємствами інших регіонів України;

– створити систему фіксації і оперативного реагування на звернення інвесторів з метою поліпшення інвестиційного клімату в районі;

– забезпечити контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування щодо співпраці з інвесторами;

– розширити міжнародні двосторонні зв’язки між підприємствами району і зарубіжними інвесторами;

– створити позитивний імідж Радомишльського району стосовно інвестиційного потенціалу;

– удосконалити процеси забудови територій, залучення коштів для розвитку соціальної та інженерної інфраструктури населених пунктів;

– забезпечити представництво на інвестиційних презентаціях і форумах, кращих інвестиційних проектів підприємств та організацій району ;

– створити умови для здійснення інвестицій у район, розвитку інфраструктури обслуговування.

VІІІ. Нормативно-правове регулювання

Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні, зокрема до вимог Закону України “Про інвестиційну діяльність”. Крім названого Закону, правовим підґрунтям програми є Господарський кодекс України, Закони України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про захист іноземних інвестицій на Україні”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве
самоврядування в Україні” та інші нормативно-законодавчі акти, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.

ІХ. Заключні положення

Основною умовою реалізації Програми є спрямування дії райдержадміністрації та виконкомів міської, селищної та сільських рад на створення та підтримку сприятливого
інвестиційного середовища.

Виділення коштів на виконання Програми передбачається під час розробки та затвердження проектів районного бюджету та програм соціального і економічного розвитку на черговий рік.

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією районної ради з
питань соціально – економічного розвитку району та інвестиційної діяльності.

У разі потреб, зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми вносяться в установленому порядку.


Comments

Інвестиції — Коментарів немає

Залишити відповідь