Інвестиції

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

                                                                  ПРОГРАМА

                                              залучення інвестицій в економіку
Радомишльського району

                                                               на 2016-2020 роки

 

                                                                           ЗМІСТ

 

Вступ 3
І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РАДОМИШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2016-2020 РОКИ………………………………………………………

 

 

4

ІІ МЕТА, ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 4
2.1. Головна мета Програми
2.2. Основні цілі та пріоритетні завдання Програми
ІІІ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОНУ ……………

 

7

3.1. Аналіз стану та тенденції інвестиційної діяльності
3.2. Проблеми залучення інвестицій
ІV ШЛЯХИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ……………………… 10
V ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ…………….. 11
VI ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ…………………………. 12
VII МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ……………………………………………………………….

 

12

VIІI

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РАДОМИШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИ  ……………………………………………..

 

 

 

13

 

 

ВСТУП

 

Створення належних умов для підвищення конкурентоспроможності району, забезпечення його сталого розвитку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва, зайнятості населення та підвищення добробуту мешканців Радомишльського району є пріоритетним напрямом діяльності місцевих органів влади. Реалізація зазначеного потребує залучення значних інвестиційних ресурсів в модернізацію реального сектору економіки, регіональної інфраструктури, створення нових високотехнологічних виробництв в пріоритетних галузях господарського комплексу району.

Програма залучення інвестицій в економіку Радомишльського району на 2016-2020 роки (далі — Програма) є основою регіональної політики у сфері залучення інвестицій та інструментом збільшення надходження обсягів іноземного та вітчизняного фінансового ресурсу для забезпечення потреб  інтенсивного економічного розвитку регіону.

Програма створена на основі комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки та визначає мету, заходи та основні завдання, спрямовані на створення сприятливих організаційних та економічних умов для збільшення надходжень інвестицій в економіку району.

Програма розроблена відповідно до положень Законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про інноваційну діяльність”, “Про транскордонне співробітництво”, Указів Президента України від 22.02.2001 року №108/2001 “Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України”, від 12.07.2001 року №512/2001 “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”, від 07.07.2003 року №580/2003 “Про  додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України”, від 28.10.2005 року №1513/2005 “Про заходи щодо поліпшення  інвестиційного клімату в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 року №384 “Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки”, від 17.08.2002 року №477-р “Про схвалення Програми “Інвестиційний імідж України”.

План заходів з реалізації Програми розроблений на перспективу, однак може коригуватись і наповнюватись новим змістом у залежності від змін внутрішніх і зовнішніх умов залучення іноземних інвестицій та при виникненні нових завдань.

Програма є базовим документом для  органів місцевого самоврядування при проведенні інвестиційної політики в  районі.

 

І. Загальна характеристика

 

1. Ініціатор розроблення комплексної програми залучення інвестицій в економіку Радомишльського району на 2016-2020 роки Райдержадміністрація
2. Розробник Програми Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
3. Співрозробники Програми Управління та відділи райдержадміністрації
4. Відповідальний виконавець Програми Райдержадміністрація
5. Учасники Програми Управління та відділи райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад,  інші  відомства, суб’єкти підприємницької діяльності району
6. Термін реалізації Програми 2016 – 2020 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний, міський, сільські та селищний бюджети

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

2.1. Головна мета Програми

Мета Програми – забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону шляхом активізації інвестиційної діяльності за пріоритетними напрямами інвестування, збільшення обсягів залучення іноземного та вітчизняного капіталу в економіку Радомишльського району.

Реалізація поставленої мети має здійснюватися на основі проведення цілеспрямованої та послідовної політики у напрямі створення сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності в регіоні, удосконалення механізмів мобілізації, залучення та використання інвестиційних ресурсів, реалізація заходів програми.

2.2. Основні цілі та пріоритетні завдання Програми 

Основні цілі Програми:

 • забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності регіональної економіки в контексті світових інтеграційних процесів та національної економічної безпеки за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо – технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю;
 • сприяння самодостатності територіальних громад регіону та ефективнішому використанню наявних ресурсів;
 • подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій і населених пунктів;
 • забезпечення формування оптимальної структури товарного виробництва, робіт та послуг для найбільш повного та ефективного використання потенціалу району;
 • досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем проживання.

Основні завдання Програми:

 1. Створення позитивного інвестиційного іміджу регіону та його популяризація серед потенційних інвесторів:
 • розповсюдження інформації про економічний та інвестиційний потенціал Радомишльського району;
 • підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційних паспортів;
 • інформаційне забезпечення процесу залучення іноземних та вітчизняних інвестицій шляхом поширення серед потенційних інвесторів інвестиційних пропозицій підприємств та організацій району під час виставково-ярмаркових заходів, презентацій, візитів, іноземних делегацій тощо.
 1. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку Радомишльського району суб’єктами господарювання всіх форм власності:
 • стимулювання розвитку інвестиційної діяльності та зростання ділової активності
 • визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та формування механізму стимулювання залучення інвестицій через підвищення гарантій прав інвесторів;
 • спрощення та урегулювання процедури порядку отримання послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів в регіоні за принципом «єдиного вікна» для суб’єкта інвестиційної діяльності.

 

 • Підтримка реалізації пріоритетних проектів:
 • впровадження різних форм співпраці місцевих органів влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів;
 • підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності та залучення додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіону;
 • створення ефективної системи взаємодії місцевих органів влади з підприємствами, діловими та фінансовими структурами, консалтинговими фірмами та інвестиційними фондами щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів на території району.
 • забезпечення активної участі району у виконанні цільових державних програм та програм, які реалізуються в рамках виконання міжурядових і міжнародних угод;
 • узагальнення та поширення передового досвіду щодо стимулювання реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.
 • Забезпечення інфраструктурного та технічного обслуговування суб’єктів інвестиційної діяльності:
  • активне використання практики забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно-привабливих земельних ділянок для розміщення об’єктів інвестування;
  • сприяння у залученні інвестицій, спрямованих на модернізацію виробничих потужностей господарського комплексу району;
  • реалізація проектів, спрямованих на забезпечення розвитку торговельної, транспортної, технологічної, інженерної та телекомунікаційної інфраструктури.
 • Адміністративно – кадрове забезпечення регулювання інвестиційних процесів в районі:
  • підвищення фахового рівня службовців, які здійснюють функції безпосереднього управління інвестиційними процесами в районі;
  • організація семінарів, круглих столів з питань удосконалення системи управління інвестиційними процесами;
  • професійна підготовка відповідно до міжнародних стандартів, бізнес-планів, важливих для регіону інвестиційних проектів та пропозицій.
 • Формування сприятливих умов для розвитку інноваційної сфери в районі:
  • підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в районі;
  • активізація інноваційної діяльності суб’єктів господарювання;
  • інформаційна підтримка інноваційних процесів в районі.

Пріоритети при залученні інвестицій:

 • впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 • використання інноваційних технологій в усіх галузях економіки райну;
 • раціональне та ефективне використання невідновлювальних ресурсів, в першу чергу корисних копалин;
 • забезпечення ефективного використання відновлювальних ресурсів;
 • розбудова комунікаційно-інфраструктурних складових, в тому числі доріг, інших транспортних комунікацій, систем зв’язку тощо;
 • створення високотехнологічних виробництв на підприємствах району усіх форм власності;
 • впровадження сучасних систем контролю якості продукції.

 

ІІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОНІ

3.1. Аналіз стану та тенденцій інвестиційної діяльності

У період дії програми залучення інвестицій в економіку Радомишльського району на 2011-2015 роки найбільші обсяги інвестицій надходили з Кіпру, Російської Федерації, Польщі, та Віргінських островів, Угорщини та Туреччини на які припадало в середньому 92% загального обсягу.

Капітальні інвестиції  за   2015 рік склали 186,593 тис. грн., що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року в 2,2 рази та на одну особу 4855,7 грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року майже в  2,2 рази.    Капітальні інвестиції  здійснюються за рахунок продовження раніше розпочатих проектів.

Капітальні інвестиції  залучалися за рахунок власних коштів підприємств. На ПАТ «ПБК Радомишль» продовжується будівництво логістичного центру та проводиться модернізація існуючих потужностей, модернізація потужностей та відновлення лісових насаджень на ДЛМГ, будівництво промислових цехів та їх оснащення на ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія». Найбільше інвестицій на розвиток сільського господарства залучили: ПП «Чайківка», ТОВ «Рачанське», СТОВ «Осички», ТОВ «Шереметьєв-Агро».

Обсяг прямих іноземних інвестиції в економіку району  станом на 31.12.2015 року склав 11363,7 тис. доларів США, на одну особу – 359 доларів США.

Обсяги експорту – імпорту  товарів  за    2015 рік складають: експорту – 8636,7 тис. доларів США, імпорту – 4408,5 тис. доларів США, коефіцієнт покриття імпорту експортом складає 1,96 % . Сальдо зовнішньоекономічної торгівлі району за  2015 рік склало 4228,2 тис. доларів США.

В  2015 році на території району введено в експлуатацію 2838,0 м2 загальної площі житла, що в порівнянні з  2014 роком становить 64,5 %. У тому числі у міських поселеннях – 1906,0 м2, що становить 106,2% до відповідного періоду минулого року.

В районі є підприємство  ТОВ «Доломіне», яке мало наміри  здійснювати розробку Негребівського кар’єру та  отримало спеціальний дозвіл на розробку корисних копален. Але  на даний час є проблеми по впровадженню проекту по розробці родовища доломітів, тому власники підприємства вийшли з ініціативою по пошуку  партнерів з впровадження інвестиційного проекту «Організація промислової розробки Негребівського родовища доломіту та будівництво сучасного гірничо-збагачувального комбінату по переробці доломіту», на умовах створення спільного підприємства або продажі частки в статутному капіталі  ТОВ «Доломіне».

Американська фірма GTSS COHSULTIHC UKRAINE має серйозні інвестиційні наміри щодо міста Радомишль. Фірма  планує у нас збудувати Операційний та Сервісний центри для обслуговування енергообладнання, як в Україні так і у Європі.

Представники фірми зустрілися з депутатами міської ради та ознайомили їх зі своїм проектом:

До Центру окрім офісного центру входитимуть цехи збирання установок швидкого піролізу, сонячних панелей. Буде побудована власна ТЕЦ, що працюватиме на рослинній біомасі.

До міського бюджету у разі здійснення проекту буде надходити $ 250 000. На виробництві працюватиме не менше 200 працюючих.

Окрім того буде здійснено ряд соціальних заходів. Передбачається побудувати за кошти фірми автобусну зупинку, парковку для лекового та вантажного транспорту, 1830 м. міських доріг. У рамках соціальної інфрастуктури провести реконструкцію покриття на великому футбольному полі та майданчику міського стадіону.

3.2. Проблеми залучення інвестицій

Оскільки інвестиційні процеси в районі розвиваються у тісному взаємозв’язку із загальнодержавними тенденціями інвестування, основні бар’єри інвестиційної діяльності є типовими як для регіону, так і для України в цілому, та вимагають консолідації зусиль на різних рівнях державного управління для їх усунення.

Загальними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є:

недосконалість, нестабільність та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу на території України;

суттєві бюрократичні бар’єри започаткування та провадження інвестиційної діяльності тощо.

Регіональними проблемами залучення ефективних інвестицій в економіку району є:

недостатня розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;

неконкретизована потреба в інвестиційних ресурсах у зв’язку з недостатністю їх визначеністю їх потреби територіальними громадами, а отже недостатня визначеність пріоритетів розвитку таких територій;

недостатня кількість належним чином розроблених інвестиційних пропозицій, які враховують інтереси територіальних громад району та інтереси потенційних інвесторів (тобто є взаємоінтересними як для території, так і для інвесторів) і, які, є первинним інструментом залучення інвестицій;

низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на регіональному рівні;

необхідність постійної активізації роботи з інвесторами;

недостатній рівень кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування та державної служби, задіяного в інвестиційних процесах на місцевому рівні;

необхідність постійного системного інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

нерегулярність, а в багатьох випадках відсутність взагалі, фінансування програм та заходів з провадження інвестиційної діяльності.

Аналіз причин виникнення вищевикладених проблем засвідчує, що їх вирішення лежить в площині системного програмування роботи спрямованої на залучення інвестицій в економіку, починаючи зі створення відповідної стимулюючої нормативно-правової бази на рівні держави та використання організаційного та фінансового ресурсів для всебічного сприяння інвестуванню.

ІV. ШЛЯХИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Механізм, форми, методи вдосконалення регіональної політики у сфері залучення інвестицій базуються на засадах поєднання ринкових і владних інструментів і включає:

 • визначення стратегічних напрямів та пріоритетів інвестиційного розвитку району;
 • конкретизація пріоритетів інвестування, суб’єктів інвестування, розміру інвестицій та соціально-економічних наслідків для території, визначення суб’єктів та механізмів контролю в щорічних програмах соціально-економічного та культурного розвитку територій;
 • опрацювання досвіду, підготовка та надання органам державної влади пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює залучення іноземного капіталу та його ефективне використання в господарській діяльності на території України;
 • формування конкурентних переваг району у сфері інвестування, в тому числі шляхом підготовки належних бізнес-пропозицій, що враховують як інтереси території, так і інвесторів;
 • використання інструментів маркетингу регіону при формуванні позитивного іміджу району;
 • конструктивна співпраця місцевих органів влади з суб’єктами господарювання району (державно-приватне партнерство) та об’єднання їх зусиль щодо залучення ефективного інвестора та досягнення бажаного конкретного результату;
 • створення та реалізація інфраструктурних елементів та вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;
 • моніторинг досягнутих результатів, узагальнення досвіду, корегування прогнозів та програм.

Процес залучення інвестицій буде складатись з таких основних етапів:

 1. Проведення аналізу соціально-економічного стану району та його інвестиційного потенціалу.

Метою проведення аналізу є:

виявлення негативних факторів та ступінь їх впливу на соціально-економічний розвиток;

визначення інвестиційного потенціалу району – ресурсного та економічного;

встановлення пріоритетних напрямів залучення інвестицій.

Проведення аналізу вимагає збору, вивчення та обробки значної кількості статистичних даних, які можна віднести до двох основних груп: фактори впливу та наслідки.

 1. Розробка інвестиційних проектів.

При наявності встановлених пріоритетів у сфері залучення інвестицій та визначення інвестиційного потенціалу району наступним кроком є забезпечення реалізації конкретних заходів, які будуть здійснюватися за підтримки місцевих органів влади. Впровадження цих заходів буде проводитись з урахуванням інтересів як регіону, так і майбутнього інвестора.

Така робота передбачає досконале вивчення економічного стану та інвестиційного потенціалу об’єкта інвестування, проведення аналізу ринку збуту продукції (послуг), розробку проекту фінансових вкладень, тощо.

 1. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності.

Проведення аналізу соціально-економічного стану району та його інвестиційного потенціалу, розробка конкретних інвестиційних проектів, пошук та залучення до інвестиційного процесу інвестора потребує наявності механізму інформаційної підтримки цих напрямів діяльності. Насамперед, це отримання оперативної та достовірної інформації, оскільки застаріла інформація не тільки вводить в оману потенційного інвестора, але й створює негативний імідж суб’єкта, який її пропонує.

Заходи Програми передбачають:

налагодження постійного контакту з місцевими органами влади та суб’єктами господарської діяльності району з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

створення та забезпечення оперативного оновлення відповідних баз даних;

забезпечення оперативного доступу до інформації місцевим органам влади та суб’єктам господарської діяльності району, вітчизняним та іноземним потенційним інвесторам;

просування інвестиційних можливостей району серед потенційних інвесторів.

 1. Пошук інвесторів.

Пошук інвесторів відбуватиметься за такими напрямками:

участь у економічних та інвестиційних форумах із залученням суб’єктів господарювання всіх форм власності;

забезпечення наявності інформації про район та інвестиційні проекти (пропозиції) у мережі Інтернет.

 1. V.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання передбачених Програмою заходів забезпечить:

активізацію інвестиційної діяльності, збільшення обсягу інвестицій в економіку району;

розвиток інноваційної інфраструктури району;

підвищення рівня зайнятості населення;

реалізацію інвестиційних проектів у пріоритетних сферах економіки району.

Реалізація завдань і заходів Програми також дасть змогу до 2020 року:

 • підвищити рівень інвестиційно-інноваційної активності підприємств;
 • покращити співпрацю між кредитно-фінансовими установами та підприємствами тощо.

 

 1. VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів районного бюджету (згідно з додатком), а також інших не заборонених законодавством джерел.

Видатки для реалізації заходів, передбачених Програмою залучення інвестицій в економіку Радомишльського району на 2016 – 2020 роки, проводити з урахуванням реальних можливостей бюджету у межах коштів, передбачених в районному бюджеті та інших не заборонених законодавством джерел.

VII. МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація роботи щодо виконання Програми покладається на відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком

 

Залишити відповідь